Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) publiserer årsrapporten for 2022 etter godkjenning i Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Her rapporteres det på de oppgaver og tiltak som KDD ga Nkom i tildelingsbrevet for 2022.

Årsrapporten gir et innblikk i Nkoms ansvarsområder i Norge.

Bladbar versjon av Årsrapporten 2022.

2022 var året vi skulle få tilbake en normalsituasjon og øke samhandling internt og eksternt etter pandemien. Vi gjennomførte flere strategiske grep for å styrke Nkoms analysekapasitet, effektivitet, arbeidsmetoder og verktøy. Med utgangspunkt i ny strategi ble det gjennomført omorganiseringer, vi etablerte nye enheter innen kommunikasjon og samfunnskontakt og strategisk analyse. Vi fikk på plass program for digital transformasjon for å sikre at vi er godt rustet for å møte de samfunnsbehovene vi skal levere på. For å styrke vår innsats som Norges internettmyndighet samlet vi ressurser på tvers av avdelinger i et felles Internettprogram.

Direktør Pål Wien Espen, Nkom
Direktør i Nkom, Pål Wien Espen


24. februar ble Ukraina invadert av Russland, og en ny krig på europeisk jord var et faktum. Invasjonen har ført til større geopolitiske spenninger, økte energipriser og stigende inflasjon. Elektronisk kommunikasjon er avgjørende for flere samfunnskritiske verdier og tjenester, og med en endret sikkerhetspolitisk situasjon i verden er samarbeid mellom ulike sektorer blitt enda viktigere for å forsterke trygge og robuste ekomnett- og tjenester.

Krigen i Ukraina, et endret trusselbilde og økt sikkerhetspolitisk usikkerhet førte til at det ble nødvendig å gjennomføre en rekke tiltak for å styrke sikkerheten i den digitale infrastrukturen. Tiltakene har spesielt rettet seg mot nordområdene og offshoreinstallasjoner. I november foreslo regjeringen en ekstrabevilgning på 43 millioner kroner til økt ekomberedskap på norsk sokkel. Stortinget sluttet seg til forslaget og bevilget midlene i desember. Nkom fikk i oppdrag å gjennomføre tiltakene i nært samarbeid med departementet.

Vi skal fortsette vårt systematiske arbeid for å sikre et robust, likeverdig, rimelig og fremtidsrettet tilbud av posttjenester og elektronisk kommunikasjon til hele landet.
Pål Wien Espen

I tillegg er det gjennomført en rekke generelle forsterknings- og sikkerhetstiltak i resten av landet. 2022 var et spesielt år på mange vis, men det ser dessverre ut til at denne situasjonen kan vedvare. Vi skal fortsette vårt systematiske arbeid for å sikre et robust, likeverdig, rimelig og fremtidsrettet tilbud av posttjenester og elektronisk kommunikasjon til hele landet. De gode rammene som legges for den teknologiske utviklingen og det markedsmessige skifte vil få stor betydning for landet i mange år fremover.

Pål Wien Espen
Direktør