Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) publiserer Årsrapporten for 2020 etter godkjenning i etatstyringsmøtet med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) 29. april. Her rapporteres det på de oppgaver og tiltak som KMD ga Nkom i tildelingsbrevet for 2020.

Årsrapporten gir et innblikk i Nkoms ansvarsområder i Norge.

Bladbar versjon av Årsrapporten 2020

Økt digitalisering krever større investeringer

– I løpet av 2020 har vi sett hvordan digitalisering av hele samfunnet har blitt forsert kraftig som følge av covid-19 pandemien. Norge har klart seg godt gjennom dette, takket være framsynte investeringer. Denne digitaliseringen vil fortsette selv etter pandemien, og det er avgjørende å fortsette investeringene i sikre nett med høy kvalitet for alle innbyggere og næringsliv i hele landet, sier direktør Espen i Nkom, og fortsetter:

Samhandling for sikkerhet og tilgjengelighet i nettene

Når stadig mer av kommunikasjon, handel og samfunnsvirksomhet foregår gjennom elektronisk kommunikasjon, er vi avhengig av en høy grad av sikkerhet rundt tilbudte tjenester, samt kapasitet og tilgjengelighet i nettene. Dette stiller strengere krav til både aktører og myndigheter om tett samhandling, og en fremtidsrettet regulering for å håndtere uønskede konsekvenser.

Koordinert innsats mot digitale angrep

Geopolitisk utvikling samt økt avhengighet av digitale nettverk og tjenester, nødvendiggjør en styrket og koordinert innsats for å sikre en best mulig beskyttelse mot digitale angrep. Vi har i 2020 sett flere eksempler på infiltrering av programvare og systemer med vidtrekkende konsekvenser. Arbeidet med dette vil styrkes og utvikles innen vårt sektoransvar.

5G fremmer innovasjon

Innføringen av 5G vil være et betydelig bidrag til utvikling av nye tjenester og produkter, og det er viktig at vi i Norge er tidlig ute med å utnytte fordelene den nye teknologien gir oss. Nkom vil auksjonere sentralt spektrum tilegnet 5G i september 2021, og arbeider for at rammene for en slik auksjon vil fremme innovasjon, rask utbygging og økt konkurranse.

Motvirke digitale klasseskiller

Riktig tilgang til frekvensressurser i årene som kommer vil kreve betydelig innsats fra Nkom gjennom tett samarbeid med ulike aktører nasjonalt og internasjonalt.

Samtidig er videre utbygging av bredbånd sentralt for at Norge skal ivareta konkurransekraft, ønsket bosettingsmønster og motvirke digitalt klasseskille.

Direktørens innledning i Årsrapporten

Her kan du også lese hele innledningen til direktør Pål Wien Espen i Årsrapporten, som oppsummerer noen av Nkoms aktiviteter i 2020.