Nkoms arbeid med migrasjonsplanen avsluttes

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) vil derfor avslutte arbeidet med migrasjonsplanen. Vi vil nå arbeide for å løse konkurranseutfordringer ved avviklingen av kobbernettet innenfor rammen av ordinære reguleringsprosesser. I den nye fasen vil Nkom styrke tilsynet med gjeldende forpliktelser for Telenor, og i tillegg vurdere å endre og pålegge nye forpliktelser som er egnet til å løse konkurranseutfordringene markedet står overfor.

Går over til ordinære reguleringsprosesser

– Vårt mål for dette arbeidet har vært å legge til rette for en akseptert plan for migrasjon fra kobbernettet som Nkom kan vedta. Underveis i prosessen har Nkom vært opptatt av å få innspill fra alle som er berørt av avviklingen av kobbernettet, slik at migrasjonsplanen har et godt fundament. Vi har nå gjort en helhetsvurdering av innspillene som er kommet, sammenholdt med Telenors forslag til plan. Nkoms vurdering er at det ikke er formålstjenlig å gå videre med å få på plass en migrasjonsplan som Nkom kan vedta, sier seniorrådgiver Einar Meling i konkurranseavdelingen i Nkom.

– Arbeidet som er gjort, og alle innspillene vi har fått i forbindelse med migrasjonsplanarbeidet, er nyttige når vi nå skal over i ordinære reguleringsprosesser, forteller Meling, som har vært Nkoms prosjektleder for dette arbeidet.

Styrket tilsyn med gjeldende regulering

Sentralt i dette er Nkoms vedtak av 2. september 2020, «kobbervedtaket», som pålegger Telenor å opprettholde tilgangen til kobberaksessnettet i inntil 5 år. Nkom mener det er viktig at denne tilgangen forblir reell for tilbydere som ønsker å benytte tilgang til Telenors kobberaksesser.

Et viktig element i Nkoms tilsynsarbeid fremover vil derfor være å sikre at slike aksesser ikke blir lagt ned, i strid med reguleringen.  

Vurderer om gjeldende regulering må endres

Nkom har gjennomført felles innspillmøte og aktørmøter i sammenheng med migrasjonsplanarbeidet. Dette har blant annet bidratt til å kaste lys over hva som kan være relevante erstatningsprodukter for kobberbaserte tilgangsprodukter, og hvilke deler av Telenors kobberaksessnett som eventuelt kan avvikles - uten at det vil ha nevneverdig betydning for konkurransen i markedet.

Forslag til reguleringsendringer på høring

Nkom vil nå vurdere hvilke endringer som eventuelt skal gjøres i gjeldende regulering for å ta hensyn til disse forholdene. Eventuelle forslag til endringer i reguleringen vil bli tilgjengelig for innspill fra alle interesserte aktører på vanlig måte.