Nkom er i hovedsak finansiert av sektoravgifter og gebyr fra brukerne. Det er som følge av utviklingen behov for å justere disse sektoravgiftene og gebyrene for å sikre en bedre og mer oppdatert fordeling mellom brukerne.

Nkom har mange samfunnskritiske oppgaver, og arbeidet med å sørge for sikre og robuste tjenester for elektronisk kommunikasjon har blitt ytterligere forsterket. Ressursbruken reflektert i Forskrift om sektoravgift og gebyr til Nkom § 2 ble sist oppdatert i 2020. Nkom har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet, foretatt en ny ressursmåling som skal danne grunnlag for endringene i forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Finansieringen fordeles mellom fire forvaltningsområder etter anslått ressursbruk for de ulike områdene i Nkom.

— Vårt samfunnsoppdrag, utvikling i bransjen og oppgavene som skal løses har over tid resultert i en dreining i ressursbruken for hvert forvaltningsområde. Vi må derfor oppdatere forskriftens fordeling mellom de ulike forvaltningsområdene, sier fungerende avdelingsdirektør for virksomhetsstyring i Nkom, Kjetil Dale Stormyr.

Årsak til endringene

Nkom har de senere årene jobbet med å iverksette ny strategi og strategiske satsingsområder. Basert på utviklingen i markedet og endrede samfunnsbehov er det gjennomført en bevisst dreining av ressursbruken, og dette påvirker igjen våre forvaltningsområder.  

Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og Nkoms innsats i totalforsvaret, i kombinasjon med økt oppmerksomhet rundt robust og sikker digital infrastruktur, gjør at ressursbruken innenfor sikkerhetsområde er økende. Den økte innsatsen på sikkerhetsområdet påvirker sektoravgiftene for forvaltningsområde a (§ 9).  

Nkom har over tid arbeidet med å redusere ressursbruken til håndtering av frekvenstillatelser og andre tillatelser, noe som gir redusert andel av sektoravgifter for forvaltningsområde b og c. 

De siste årene har målinger vist at ressursbruken på postområdet er større enn det Nkom henter inn i sektoravgifter fra posttilbyderne. Oppgaveomfanget innen postområder forventes å vedvare, og det er derfor nødvendig å øke sektoravgiftene noe for dette forvaltningsområdet. 

Dette er endringene

Den nye fordelingen mellom Nkoms forvaltningsområder endres for å gjenspeile den reelle ressursbruken. I løpet av våren 2023 vil Nkom gi departementet et innspill og vil foreslå å endre gjeldende § 2 som følger fra budsjettåret 2024: 

Forvaltningsområde Gjeldende prosentfordeling  Forslag ny prosentfordeling Endring prosentpoeng 
Ekomtilbydere, tilbydere av tillitstjenester, innehaver av nr, navn og adresseressurser 48,2  53,7 +5,5
Frekvensinnehavere 40,6 35,5 -5,1
Autoriserte installatører og utstyrstillatelser mv. 8,4 7,4 -1,0
Posttilbydere 2,8 3,4 +0,6
Sum 100 100 0,0

Gitt 2023-bevilgningen vil sektoravgiftene for ekomtilbydere, tilbydere av tillitstjenester, innehaver av nummer-, navn- og adresseressurser og posttilbydere øke med henholdsvis 15,0 millioner og 1,6 millioner kroner. Sektoravgiftene for frekvensinnehavere ville blitt redusert med 13,9 millioner og autoriserte installatører og utstyrstillatelser mv. med 2,7 millioner kroner.  

Ved henvendelse til Nkom kan man kunne få nærmere estimat på hvordan endringen vil kunne slå ut på de enkelte sektoravgiftene og gebyrene.  

Ordinær høringsrunde senere i år

Nkom har oversendt forslag til endringer i forskriften om sektoravgift og gebyr til Kommunal- og distriktsdepartementet.