Iverksettelse av bredbåndsutbyggingsloven medfører en rekke plikter og rettigheter for eiere av passiv infrastruktur og for bredbåndsutbyggere. I kablede bredbåndsnett kan fremføringskostanden utgjøre over 80 % av den samlede utbyggingskostnaden. Bedre samhandling mellom aktørene og økt utnyttelse av eksisterende infrastruktur fører til betydelige kutt i kostnadene, og bidrar til økt bredbåndsdekning i Norge.

Bredbånd avgjørende for dagens samfunn

- Regjeringen bevilget nylig 406 millioner kroner til bredbåndsutbygging i 2020. Det viser hvor viktig elektronisk kommunikasjon er i dagens samfunn, noe vi erfarer hver dag i krisen vi står midt i. God bredbåndsdekning gjør det mulig å få undervisning og å jobbe hjemmefra. Det er helt avgjørende for å holde samfunnet i gang nå, sier avdelingsdirektør Per Eirik Heimdal i Teknologiavdelingen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). 

Nettportal over fysisk infrastruktur

Nkom har ansvar for bredbåndsutbyggingsloven, og skal opprette en sentral informasjonstjeneste, føre tilsyn og løse eventuelle tvister som kan oppstå. Arbeidet er godt i gang med etablering av en kartbasert nettportal som gir oversikt over eiere av eksisterende fysisk infrastruktur som er egnet til fremføring av høyhastighets bredbånd. Portalen skal også inneholde informasjon om planlagte bygge- og anleggsarbeider inndelt per geografisk område. 

Tjenesten skal etter planen være tilgjengelig for brukerne i starten av 2021. Når denne portalen er operativ vil lovens kapittel 6 også tre i kraft.

Informasjon fra Nkom

Nkom vil i tiden fremover informere de som berøres av loven. Kunnskap og forståelse av loven knyttet til rettigheter, plikter og samfunnsnytte, er en avgjørende suksessfaktor for å oppnå et felles mål om bredbånd til alle i Norge.