Vindturbiner kan forstyrre ekomtjenester

Vindturbiner kan i noen tilfeller påvirke og forstyrre ekomtjenester, som for eksempel mobiltelefoni, radarer, radiolinjer eller TV- og radiosignaler. På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Nkom og NVE derfor utarbeidet retningslinjer som skal ivareta ekom ved vindkraftutbygging.

Involvering av ekombransjen

De nye retningslinjene tar for seg alle trinnene i konsesjonsbehandling av vindkraftsaker med utgangspunkt i dagens konsesjonsprosess, og vil bli revidert ved behov. For å unngå problemer med forstyrrelser, både for vindkraftutbyggere og ekomaktører, gir retningslinjene føringer for hvordan ekombransjen skal involveres og ivaretas i de ulike fasene i NVEs behandling av vindkraftanlegg.

Forebygging og avhjelpende tiltak

Tiltakshaver i vindkraftprosjekter skal vurdere og beskrive tiltak for å avhjelpe skadelig interferens. Det gjelder både tilpasninger eller justeringer i forkant av utbyggingen, eller tiltak for å fjerne eller avhjelpe skadelig interferens dersom det oppstår. Det primære formålet med tiltak er at skadelig interferens unngås eller opphører.

Retningslinjene inneholder også forslag til vilkår som NVE kan sette i vindkraftkonsesjoner, og forslag til tiltak dersom det viser seg at vindkraftverk fører til forstyrrelser etter utbygging.

Nkom og NVE har tidligere sendt forslag til retningslinjer på høring, og fikk en rekke innspill som er vurdert før de endelige retningslinjene ble fastsatt.

Retningslinjer fra 1. oktober

Her finner du retningslinjene som vil gjelde fra 1. oktober 2021

Link til nyhet fra NVE