Ekomstatistikken.no

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) publiserte i dag ekomstatistikken for 2020. Statistikken omfatter blant annet utviklingen i abonnement og omsetning for mobiltjenester og bredbånd. Tall for 2020 sammenlignes med tidligere år. Tallgrunnlaget er data Nkom har innhentet fra alle tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester i Norge.

Her kan du se hele ekomstatistikken

Her kan du se PP presentasjonen fra nettsendingen

Her kan du se nettpresentasjonen  ved direktør Pål Wien Espen og avdelingsdirektør Hans Jørgen Enger.

Flere får kraftigere bredbånd

– Det er en gledelig vekst i andelen privatkunder som abonnerer på hastighet på 100 Mbit/s eller mer. Denne andelen har økt til 58 prosent i 2020. Det er likevel fortsatt behov for store investeringer for å gi alle innbyggere bredbånd med tilfredsstillende kvalitet, sier direktør Pål Wien Espen i Nkom.

Få bytter mobiloperatør

– Vi merker oss også at på tross av rimeligere priser fra utfordrere i markedet, så klarer de to store tilbyderne av mobiltjenester, Telenor og Telia, i stor grad å holde på sine kunder og opprettholder svært høy lønnsomhet. Det gjør det utfordrende å oppnå virksom konkurranse i mobilmarkedet, og vi ser at norske mobilpriser fortsatt er høye i forhold til våre naboland, sier Espen. 

Koronaeffekter

– Koronapandemien fikk betydelige nasjonale konsekvenser fra mars 2020, først og fremst ved at svært mange arbeidstakere måtte jobbe fra hjemmekontor. I ekomstatistikken kan vi også lese enkelte effekter av dette, forteller direktøren i Nkom.

– Det mest synlige er at taletrafikken fra mobiltelefoner var 20 prosent høyere i 2020 enn året før, en trafikk som har vært relativt stabil fra år til år. Også datatrafikken økte betydelig mer fra 2019 til 2020 enn i tidligere år. Her er det i imidlertid flere forhold som har betydning, først og fremst at mange med hjemmekontor benytter mobiltelefonen på trådløse hjemmenettverk i stedet for mobilnett, sier Espen.

Investeringene øker

De samlede investeringene var på 12,6 milliarder i 2020, mens tilsvarende tall i fjor var 11,3 milliarder (tallet for 2019 er korrigert). Det er særlig investeringene i fibernett som trekker investeringene opp. I 2020 ble det investert nærmere 6,9 milliarder kroner i fibernett. Det er 660 millioner kroner mer enn i 2019. Også investeringer i utbygging av 5G-nettet er nå tydelige. Disse utgjorde 790 millioner kroner i 2020. I løpet av de siste fem årene, fra 2016-2020, er det samlet sett investert 7,7 milliarder kroner i utbygging av 4G og 5G, mens det i samme periode ble investert 26 milliarder kroner i fibernett. 

Investeringene i elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester utgjorde 36 prosent av samlet omsetning i ekomsektoren i 2020. Tilsvarende andel i 2019 var 33 prosent.

Betydelig teknologiskifte for bredbånd

Totalt antall abonnement (se forklaring nederst) for bredbånd passerte 2,4 millioner i 2020. Av dette var 2,2 millioner privatkunder. I løpet av 2020 var det en økning på 184 000 privat- og bedriftsabonnement. Fiber utgjør nå den dominerende del av totalt antall abonnement, både i privat- og bedriftsmarkedet, henholdsvis 60 og 58 prosent. 

Antall abonnement for fast trådløst bredbånd øker og var totalt på nærmere 86 000 i 2020, det meste av dette i privatmarkedet. Dette er en ny tjeneste som ble lansert mot slutten av 2019, og knytter husstander og bedrifter til en lokal basestasjon i mobilnettet.

Antall abonnement basert på kobbernettet reduseres i stort omfang, og nedgangen i 2020 var betydelig høyere enn i 2019. Det totale antallet abonnement basert på kobbernettet ble redusert med nærmere 163 000 i løpet av 2020. Det er en reduksjon på 40 prosent. Antall privatabonnement gikk ned med om lag 140 000. Også abonnement basert på kabel-TV-nett går noe ned.

Omsetningen for fast bredbånd var 13,0 milliarder kroner i 2020. Det er en økning på 920 millioner kroner fra 2019.

Mobiltjenester

Utviklingen i antall abonnement for mobiltelefoni er relativt stabilt, men det er en betydelig overgang fra abonnement med forhåndsbetaling (kontantkort) til abonnement med fakturering. Totalt antall mobiltelefoniabonnement var over 6,1 millioner ved utgangen av 2020. Antall abonnement for mobilt bredbånd fortsetter å gå ned, og var ved utgangen av fjoråret var på 310 000. Det er særlig antall privatabonnement som reduseres. 

Datatrafikken som ble generert fra abonnement for mobiltelefoni og abonnement for mobilt bredbånd økte betydelig fra 2019 til 2020. Økningen var på 98 petabyte (millioner gigabyte). Det er en større økning enn det som er registrert tidligere. Fra 2018 til 2019 var økningen til sammenligning på 60 petabyte. Totalt sett ble det generert 471 petabyte i mobilnett i fjor.   

TV-abonnement

Det totale antallet TV-abonnement har vært relativt stabilt de siste årene, men det er en betydelig overgang til TV basert på fiberbredbånd. Samtidig reduseres antall abonnement basert på andre teknologier som kabel-TV, satellitt og bakkenett. TV over fiber utgjør nå 44 prosent av totalt antall abonnement på mer enn 2,2 millioner. Året før var denne andelen på 39 prosent. 

En rekke store sportsbegivenheter ble avlyst eller utsatt i 2020 på grunn av koronapandemien. Mange av disse vises på TV-kanaler som ikke inngår i den ordinære kanalpakken og der abonnenten betaler en ekstra kostnad. Dette er en mulig forklaring på det forhold at omsetningen for TV-abonnement bare økte med 84 millioner kroner fra 2019 til 2020. Fra 2018 til 2019 var økningen til sammenligning på 426 millioner kroner.       

Markedsandeler

Det er Altibox-gruppen samlet og Telenor som er største tilbydere av fiberbredbånd. Ved utgangen av 2020 hadde de markedsandeler på henholdsvis 44,5 og 23,9 prosent. Telia var tredje største tilbyder med en markedsandel på 8,4 prosent. Også på TV over fiber er Altibox-gruppen størst med en markedsandel på 49,5 prosent. Her hadde Telenor en markedsandel på 27,1 prosent, mens andelen for Telia var 10,6 prosent. 

Telenor og Telia hadde henholdsvis 45,9 og 35,0 prosent av totalt antall abonnement for mobiltelefoni og mobilt bredbånd ved utgangen av 2020. For begge tilbyderne er dette noe mindre enn på samme tidspunkt i 2019. Ice økte sin markedsandel fra 10,8 til 11,7 prosent fra 2019 til 2020.

Nytt nasjonalt statistikkprogram

Regjeringen har fastsatt et nasjonalt statistikkprogram for årene 2021-2023. Grunnlaget for dette er gitt i ny statistikklov. Statistikk som produseres med utgangspunkt dette statistikkprogrammet omtales som offisiell statistikk. Etter programmet skal Nkom produsere statistikk om bredbånd, telefoni og TV-abonnement, basert på informasjon som innhentes fra tilbyderne av elektroniske kommunikasjonstjenester. Den offisielle statistikken fra Nkom finner du på denne siden

Forklaring på begrepet abonnement

Bruken av private virtuelle nett (VPN) inngår i tallene for bedriftskundene. Et VPN-abonnement kan ha flere aksesser. I privatmarkedet er det samsvar mellom antall abonnement og antall aksesser. For å forenkle benyttes likevel begrepet abonnement gjennomgående i teksten.

Pressemelding fra Kommunal og moderniseringsdepartementet