Arbeidet med å styrke sikkerheten for sjøfiberkabler og telekomtjenester på norsk sokkel har pågått siden 2022. Et tett samarbeid mellom myndighetene, bransjen, forsvarssektoren og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har avgjørende betydning for økt sikkerhet for kritisk telekominfrastruktur i norske havområder.

Regjeringen lanserte høsten 2022 en tiltakspakke for å trygge norsk telekominfrastruktur som understøtter norsk olje- og gassproduksjon. Tiltakene rettet seg mot tre områder:

  • Gjennomføre undersøkelser av viktige sjøfiberstrekk 

  • Anskaffelse av teknologi som kan brukes til å overvåke sjøfiber 

  • Anskaffelse av utstyr som kan avdekke forstyrrelser av satellittbaserte tjenester (GNSS), som for eksempel GPS, på norsk sokkel.

Digitaliserings- og forvaltningsminster Karianne O. Tung Foto: Arbeiderpartiet
Digitaliserings- og forvaltningsminster Karianne O. Tung Foto: Arbeiderpartiet

– Med innføringen av disse viktige tiltakene styrker vi sikkerheten i norske havområder betydelig. Det er viktig for vår totale beredskap, og ikke minst for å trygge energiproduksjonen. Både sjøfiberkablene og de satellittbaserte tjenestene er en avgjørende del av den digitale infrastrukturen som må være på plass, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap).

Et av tiltakene som er gjennomført, og vil videreføres i tiden fremover, er kartlegging og undersøkelser av sjøfiberkabler på havbunnen. Dette gjøres ved hjelp av Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) sitt forskningsfartøy "H.U. Sverdrup II" og deres eksperter på havbunnskartlegging. Forsvaret driver havbunnsundersøkelser som en del av normal virksomhet, og både Sjøforsvaret og FFI støtter Nkom med sine kapasiteter.

– Arbeidet med å trygge infrastrukturen på norsk sokkel er viktig for Norges sikkerhet og beredskap. For å bidra til sikring mot og forebygging av sabotasje har Forsvaret hatt økt tilstedeværelse på sokkelen. Jeg er også glad for det gode samarbeidet vi får til mellom offentlige og private aktører, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

I undersøkelsene har FFI blant annet brukt den autonome undervannsfarkosten (AUV) HUGIN, som kan benytte ulike type sensorer for å avdekke mistenkelig objekter og aktivitet rundt sjøfiberkablene. Disse autonome undervannsfarkostene er derfor godt egnet for å gjennomføre detaljkartlegging av sjøfibre. Resultatene fra kartleggingene analyseres og tolkes av fageksperter hos FFI og Sjøforsvaret. 

3 Direktør Pål Wien Espen, Nkom.jpg

– Vi har et tett og godt samarbeid med FFI, ekombransjen, petroleumsbransjen, andre myndighetsorganer og forsvarssektoren. Gjennom dette samarbeidet blir sjøfiberkabler undersøkt og kartlagt for sårbarheter, noe som også gir et godt grunnlag videre sikringstiltak. Dette oppdraget har vist hvor viktig og nyttig det er med godt tverrsektorielt samarbeid, og legger til rette for videre samarbeid om økt sikkerhet rundt kritisk digital infrastruktur for olje og gassvirksomheten, sier Pål Wien Espen, direktør i Nkom.

– Måten offentlig og privat sektor i Norge har samarbeidet om sikkerhet for undersjøisk infrastruktur har fått mye oppmerksomhet både i Norge og utenfor landets grenser. Vi opplever stor interesse for hvordan vi kan dele informasjon, utnytte hverandres ressurser og kompetanse og har etablert et unikt nettverk innen maritim sikkerhet. Den norske tilnærmingen til sikkerhetssamarbeid for undersjøisk infrastruktur blir ofte tatt frem som «best practice», sier sjefen for den norske Marinen, flaggkommandør Trond Gimmingsrud.