Europeiske regulatører har gjennom sin organisasjon BEREC, nå satt i gang et felles arbeid for å kartlegge og analysere hvilke indikatorer som er mest relevante for å måle klima- og miljøavtrykk innenfor ekombransjen.

– Hensikten er å identifisere hvilke indikatorer som anses som nyttige for å vurdere sektorens  fotavtrykk på europeisk nivå og forbedre sammenlignbarheten av telekomindustriens miljøpåvirkning og ytelse, forklarer bærekraftsrådgiver Hanne Jørgensen.

BEREC har tidligere publisert to rapporter om bærekraft i ekomsektoren: «Study on Environmental impact of electronic communications» og  «Assessing BEREC’s contribution to limiting the impact of the digital sector on the environment». Arbeidet med rapporten ble utført i tråd med Europakommisjonens digitale strategi «Shaping Europe’s digital future» og EUs Grønne Giv. Rapporten understreker blant annet betydningen av relevante og transparente måleindikatorer for å fastsette påvirkningen av elektroniske kommunikasjonsnett- og tjenester på miljø og klima.

I forlengelse av dette arbeidet, ønsker BEREC innspill på hvordan europeiske ekomaktører jobber med måleindikatorer innen bærekraft. BEREC vil på grunnlag av innspillene utarbeide en rapport som vil bli publisert i 2023. Arbeidet vil kunne få stor betydning for organets fremtidige arbeid innenfor dette området.

Svar på spørreskjema

Jobber du med elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester, produksjon av utsyr eller på annen måte i tilknytning til IKT-industrien, ønsker vi dine innspill. Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen. Nkom oppfordrer imidlertid til deltakelse slik at BEREC får belyst dette temaet på en best mulig måte.

For mer informasjon og for å komme til spørreskjemaet, følg denne lenken: 
BEREC QUESTIONNAIRE TO INDUSTRY PLAYERS ON SUSTAINABILITY INDICATORS FOR ELECTRONIC COMMUNICATIONS NETWORKS AND SERVICES

 Vennligst bemerk følgende:

  • Svarfrist er 2. desember 2022, innen arbeidsdagens slutt.  
  • Innspill som sendes inn etter at fristen har gått ut eller kommer i et annet format enn elektronisk via EUSurvey, blir ikke tatt med i undersøkelsen.  
  • Dersom innspillene inneholder konfidensiell informasjon, må dette merkes tydelig.