Tildelinger i 2021

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) planlegger å tildele hele 3400-3800 MHz-båndet sammen med en retildeling av 2,6 GHz-båndet i 2021. Frekvenstillatelsene i disse båndene løper ut samtidig, og en samlet tildeling er ressurs- og tidsbesparende for aktører og Nkom. Det vil også gi flere aktører mulighet til å tilegne seg store sammenhengende frekvensmengder og en raskere tildelingsprosess.

Tildelinger etter 2021

En kombinasjon av manglende økosystem og etterspørsel etter 700-SDL, 1500 MHz og 26 GHz-båndene gjør at Nkom vil vente med å tildele disse til etter 2021. I neste fase av harmonisering for frekvensbånd til 5G i Europa, har en også begynt å se på 42 GHz- og 66-71 GHz-båndene, som ble identifisert for IMT på radiokonferansen i 2019. Det er for tidlig å si noe om hvordan de to sistnevnte båndene skal anvendes i Norge.

Internasjonal harmonisering

Internasjonal harmonisering av tekniske vilkår er viktig for nasjonale vurderinger og regulatoriske rammer. Nkom ønsker i størst mulig grad å implementerer det europeiske rammeverket i norsk regelverk, og bidrar på den måten til at vilkårene blir like på tvers av Europa. Frekvensforvaltningen skal skape mest mulig samfunnsnytte og også ta hensyn til nasjonale forhold og behov.

Frekvensbåndene 700 MHz, 3400-3800 MHz og 26 GHz er identifisert av EU som såkalte pionerbånd for tidlig introduksjon av 5G. Disse frekvensressursene vil også være avgjørende for innføringen av 5G i Norge. 700 MHz-båndet ble tildelt i Norge i 2019.

Nkom ønsker innspill

Frekvensspekteret er en begrenset ressurs som må forvaltes på en måte som gir samfunnsøkonomisk best utnyttelse av frekvensene. Dette bidrar til gode, rimelige og fremtidsrettede tjenester.

Nkom ønsker innspill til egne vurderinger og analyser for effektiv frekvensforvaltning og forståelse av samfunnets behov, og ber derfor om løpende innspill til frekvenskompasset.

Innspill sendes: firmapost@nkom.no

Merket: Frekvenskompasset