Rammer navigasjonstjenester og mobiltelefoni

– Bruk og omsetning av jammere er ulovlig i Norge. Jamming innebærer forstyrrelser av frekvenser og kan ramme samfunnsviktige tjenester som navigasjon, for eksempel GPS og Galileo, og mobiltelefoni. Nkom fører tilsyn med markedet for å forhindre salg og bruk av jammerutstyr, som er ulovlig og straffbart i Norge, sier avdelingsdirektør Per Eirik Heimdal i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Oppdaget via fjernmålestasjoner

Nkom utfører automatisk tilsyn med frekvenser til navigasjonssystemer via fjernstyrte målestasjoner. I vår ble en GPS-jammer oppdaget i et slikt system i Trondheim, og samtidig oppdaget på et system driftet av Sintef.  En av Nkoms målebiler lokaliserte så bilen med jammeren og politiet ble koblet på saken.

Kunne skapt problemer for luftambulansen

– GPS-jammeren som ble oppdaget i Trondheim var plugget inn i 12V-uttaket i en bil. Da bilen med den ulovlige jammeren ble funnet av Nkom, var den plassert om lag 650 meter unna en base for luftambulansen, forteller Heimdal. – Denne jammeren kunne skapt større problemer for GPS-utstyret om bord i et av basens ambulansehelikoptre.

Beslag og bot på 6000 kroner

Politiet i Trondheim tok beslag i jammeren, saken ble straffeforfulgt og vedkommende fikk utskrevet et forelegg på 6000 kroner.

Reaksjoner fra myndighetenes side

Den som forsettlig eller uaktsomt bruker jammere kan ilegges overtredelsesgebyr eller straffes med bøter eller fengsel i inntil seks måneder.

Alvorlige konsekvenser for liv og helse

Det har de senere årene vært en økning i tilfeller hvor elektronisk kommunikasjon har blitt forstyrret som følge av jamming. Eksempler på dette er luftambulanser og annen flytrafikk som har mistet GPS-signaler.

Jammere har lang rekkevidde

– Mange tror at jammere har begrenset rekkevidde og kun forstyrrer signaler i umiddelbar nærhet. Selv små og enkle jammere kan forstyrre signaler flere hundre meter unna og skape alvorlige forstyrrelser, sier Heimdal. 

Nkom intensiverer kampen mot jammere

– Vi har de siste årene økt antall faste og mobile målekapasiteter for å oppdage forstyrrelser og ulovlig jammerbruk, og samtidig intensivert informasjonen til samfunnet rundt jammerbruk, forteller Heimdal.

Informasjonsbrosjyre

Nkom har laget en enkel brosjyre for å advare potensielle kjøpere av jammerutstyr om høy risiko ved bruk, og lette jobben for blant annet politi- og tollmyndigheter.

Nkom ber også om tips for å avdekke ulovlig bruk av jammere.