Rapporten, som er utarbeidet på oppdrag fra Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet, peker på flere tiltak som vil redusere sårbarheten.

Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne O. Tung
Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne O. Tung

– Vi er alle helt avhengig av stabile og gode mobil- og bredbåndsnett. Når ekstremværet herjer slik vi har opplevd den siste tiden, ser vi at mobil- og bredbåndsnettene kan bli rammet. Da er det viktig at vi får oversikt over hvilke sårbarheter som finnes og hva vi kan gjøre for å redusere disse, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.

Selv om sikkerheten og robustheten i transport- og regionalnett i Norge er god, finnes det områder som kan oppleve hyppigere og mer langvarige utfall. Risiko- og sårbarhetsanalyser gir oversikt over infrastruktur og mulige sårbarheter som er viktig informasjon for å prioritere tiltak.

Viktige deler av ekominfrastrukturen mellom Sør- og Nord-Norge passerer gjennom Trondheimsområdet. Konsekvensene av flere samtidige utfall i dette området vil kunne være kritisk for trafikkavviklingen nordover.

– Gjennom dette arbeidet får vi økt kunnskap om og tettere samarbeid med lokale aktører, og et bedre bilde av kompleksiteten i nett og tjenester på et regionalt nivå, uttaler Pål Wien Espen, direktør i Nkom. 

3 Direktør Pål Wien Espen, Nkom.jpg

 

– På et overordnet nivå er robustheten i ekomnettene i Trøndelag relativt god med flere sterke tilbydere. Det er likefullt svakheter i ekominfrastrukturen i Trøndelag som må adresseres, sier Espen.

FAKTA
Trøndelagsrapporten er den fjerde i rekken av regionale risiko- og sårbarhetsanalyser som Nkom gjennomfører på oppdrag fra Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet. Nkom har tidligere gjennomført tilsvarende analyse for Nordland, Troms og Finnmark. I februar 2024 starter arbeidet med neste regionale analyse. Neste region som skal gjennomgås er Innlandet og Buskerud. Staten bidrar med hel- eller delvis finansiering av tiltak for å sikre nasjonale behov for sikkerhet og beredskap. Hittil er det bevilget 165 millioner kroner til slike forsterkningstiltak.

Hovedpunkter i rapporten:

  • Mye av ekominfrastrukturen mellom Sør- og Nord-Norge, og sør og nord i Trøndelag fylke, passerer gjennom Trondheimsområdet. Flere samtidige utfall i Trondheimsområdet vil kunne få store konsekvenser for trafikkavviklingen nordover.
  • Infrastrukturen og utstyr til flere aktører er konsentrert i samme områder. En større fysisk hendelse som berører flere nærliggende kabler eller utstyr, eller flere samtidige hendelser, vil potensielt kunne gi utfall for et større antall brukere hos flere ekomtilbydere.
  • Nord i fylket er det færre gjennomgående nord/sør-traséer enn sør i fylket. Flere tverrforbindelser i nord vil kunne bidra til bedre omruting av trafikk dersom en gjennomgående hovedtrasé skulle falle ut.
  • Av andre strukturelle svakheter pekes det på at enkelte områder i fylket burde hatt bedre redundant tilkobling til overordnet infrastruktur for å være mindre sårbare ved utfall.