Siden 2015 har Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) samlet inn sluttrapporter for fullførte bredbåndsprosjekt fra kommuner og fylkeskommunene som har fått tildelt statlige tilskuddsmidler. Sluttrapportene gir nøyaktige tall for hva som har blitt bygget ut, hvilken teknologi som er benyttet, antall tilganger dekket, støttebeløp fra staten, lokal offentlig medfinansiering og samlet kostnad på prosjektet. 

Nkom har sammenstilt, aggregert og gjort tallene lett tilgjengelig. Oversikten viser hvor mye de statlige tilskuddsmidlene vil dekke, hvordan fremdriften er for prosjektene og hvor mange aksesser som er tildelt midler, men enda ikke er realisert eller ferdigstilt.

Til sammen har staten bidratt med i underkant av 2 milliarder kroner til bredbåndsprosjekter fra 2014 og fram til i dag. I samme periode har kommuner og fylkeskommuner bidratt med ca. 1,3 milliarder kroner i lokal medfinansiering. Dette forventes å gi 127 000 husstander og bedrifter nytt eller bedret bredbåndtilgang. 

Oversikten skiller mellom ferdigstilte prosjekter og planlagt bruk av midlene. Ferdigstilte prosjekter utgjør per i dag i underkant av 60,000 bredbåndsaksesser fordelt på i overkant av 225 prosjekter over hele landet. Om lag 200 prosjekter er planlagt eller i igangsatt, men ikke fullført. Disse planlagte prosjektene forventes å dekke nær 70,000 nye bredbåndsaksesser.   

I oversikten kan du filtrere på utbygger, år og fylke. Du kan også finne kontaktinformasjon til utbygger per prosjekt og be om grossisttilgang.