Utredningen, som blir gjort på oppdrag fra Kulturdepartementet og Samferdselsdepartementet, skal leveres 21. juni 2019.

Riksblokk II som består av frekvensbåndene 216,160 – 217,696 MHz og 223,168 – 224,704 MHz brukes i dag til digital radio.

- Vi ønsker innspill fra alle interesserte parter om mulig fremtidig bruk av denne frekvensressursen. Fristen for å gi innspill er satt til 5. april, sier John-Eivind Velure, avdelingsdirektør i Nkom.

Følgende spørsmål er spesielt interessant å få belyst:

  1. Hvilke tjenester bør frekvensblokka benyttes til fremover?
  2. Bør det gjelde særskilte vilkår, og i så fall hvilke, for at ressursen i størst mulig grad skal bli benyttet?
  3. Dersom frekvensblokka skal benyttes til digital radio:
    - hva er fordelene/ulempene med å dele opp Riksblokk II til eventuelle lokale nett/storbynett?
  4. Hvilken tildelingsform bør benyttes dersom det foreligger konkurranse om ressursen?
  5. Er det mediemangfoldsmål og eventuelle andre kulturpolitiske hensyn som bør vektlegges ved vurderingen av fremtidig bruk av denne ressursen?
  6. Andre problemstillinger og oppfatninger om temaet enn de ovennevnte ønskes også velkommen.

Arbeidet vil danne grunnlag for en politisk beslutning om fremtidig bruk av Riksblokk II-ressursen.

Medietilsynet.no