Kartlegger samfunnsøkonomiske konsekvenser

Bortfall av ekomtjenester kan medføre betydelige økonomiske konsekvenser for en rekke virksomheter, slik som kostnader for utbedring, manglende kundekontakt og bortfall av inntekter. 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har som mål med spørreundersøkelsen å kunne se graden av samfunnsøkonomiske konsekvenser ved bortfall av ekomtjenester. Et viktig aspekt er også å få kunnskap om i hvilken grad én ekomtjeneste som faller ut kan erstattes av andre tjenester. 

Undersøkelsen henvender seg til næringslivet, offentlig sektor og frivillighetssektoren. De fleste samfunnsfunksjoner er i dag helt avhengig av internett, og må være mer eller mindre kontinuerlig på nett. Gjennom undersøkelsen ønsker Nkom å kartlegge i hvilken grad ulike samfunnssektorer bruker og er avhengige av elektronisk kommunikasjon.

Nkom håper mange vil bidra i undersøkelsen

- Nkom arbeider med å utvikle en modell som skal kunne estimere de samfunnsøkonomiske kostnadene ved bortfall av ekomtjenester. Spørreundersøkelsen er en viktig del av dette arbeidet, og vi håper mange vil sette av noen minutter til å svare, oppfordrer avdelingsdirektør Per Eirik Heimdal i Teknologiavdelingen i Nkom. 

- Norske næringsaktører og myndigheter har relativt god oversikt over direkte kostnader når det oppstår brudd knyttet til infrastruktur, men kunnskapen om indirekte kostnader knyttet til slike avbrudd er mer begrenset, og noe vi ønsker å kartlegge, sier Heimdal.

Om undersøkelsen

Det er Transportøkonomisk institutt og Analysys Mason som gjennomfører spørreundersøkelsen på vegne av Nkom. Spørreundersøkelsen ble sendt ut i uke 43, og det er allerede mange som har svart. Det vil bli sendt ut påminnelser om å svare hver uke fram til midten av november.

Problemstillingene knyttet til vår kartlegging av bruk av elektronisk kommunikasjon er komplekse. Dette innebærer at enkelte av spørsmålene kan fremstå som vanskelige og hypotetiske. Vi håper likevel at inviterte virksomheter vil svare på undersøkelsen etter beste evne. Spørreundersøkelsen utgjør en av flere metoder i kartleggingen. Andre metoder er intervjuer, litteraturgjennomgang og kvantitative analyser.

Resultatene fra undersøkelsen vil bli brukt til å videreutvikle Nkoms beregningsmodell og gjøre den mer robust.

Spørsmål om framtidsutsikter

Kartlegging av bruk av elektronisk kommunikasjon er komplekst og preget av individuelle behov, også i spørsmål som retter seg mot framtidig bruk av ekomtjenester. Nkom vurderer det slik at virksomhetene selv er best egnet til å vurdere sine behov for elektronisk kommunikasjon i fremtiden. Vi håper mange vil svare på undersøkelsen. Ditt svar vil være særlig viktig for å få innsikten i bruken av ekom i din sektor. Svarene vil få betydning for framtidige tiltak innen ekom.

Anonymisert undersøkelse

Dataene i undersøkelsen blir anonymisert og lagret utelukkende for forsknings- og utredningsformål, og vil ikke bli gjort tilgjengelig for kommersiell bruk. Vi ber om at kun én person svarer på vegne av din virksomhet, og at vedkommende bør ha oversikt over virksomhetens bruk av elektronisk kommunikasjon.

 

Avdelingsdirektør Per Eirik Heimdal i Nkom er overordnet ansvarlig for undersøkelsen. Cathrine Grimseid, seniorrådgiver i Nkom er prosjektleder for arbeidet.