Har dere oppdatert informasjon om når dere vil komme med deres rapport?

Vi forstår at det er ønskelig at vår gjennomgang skal gå raskt, men vi kan aldri la det gå på bekostning av etterrettelighet og kvalitet. Vi har sagt at vi planlegger å ha en rapport klar i løpet av mai, men vi har holdt muligheten åpen for at omfanget av dokumentasjon kan føre til forsinkelse. Rapporten fra Elsäkerhetsverket og ny dokumentasjon fra Easee er svært omfattende, og vi kan derfor ikke utelukke at det blir en forsinkelse på vår rapportering.  Det som er helt klart er at vi vil presentere vår vurdering før 15. juni i år.

Hva betyr vedtaket til Elsikkerhetsverket?

Det betyr at de svenske tilsynsmyndighetene har funnet grunn til å stoppe salget av to Easee ladebokser i Sverige. Vedtaket sier at feilene som er avdekket må utbedres før salget kan fortsette.

Hva er egentlig problemet med produktet slik det svenske elsikkerhetsverket ser det? 

Elsäkerhetsverket mener at produktene ikke oppfyller kravene som gjelder for å kunne selge produkter på markedet. Det er lagt ut en pressemelding om saken på Elsäkerhetsverkets nettsider. Den gir mer informasjon: Laddbox får försäljningsförbud | Elsäkerhetsverket (elsakerhetsverket.se)

Hvorfor har norske myndigheter godkjent produktet?

Myndighetene godkjenner ikke produktene. Det er produsents, importørs og forhandlers ansvar at utstyret de selger tilfredsstiller det europeiske regelverket og dermed er sikkert i bruk. Produsenten er ansvarlig for å teste utstyret etter relevante sikkerhetsstandarder og dokumentere at de er i samsvar med sikkerhetskravene. Myndigheten følger med på markedet og gjør tilsyn hvis risikoen viser at det er nødvendig. 

Hvorfor er dere i Nkom involvert i denne saken?

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har ansvaret for tilsyn med utstyr til elektronisk kommunikasjon på det norske markedet. Dette vil omfatte utstyr, deriblant elbilladere som kommuniserer via for eksempel WiFi, bluetooth, 4G/5G eller kabel. Regelverket som utstyret må oppfylle er det samme i hele EU/EØS-området. 

Når vil dere i Nkom være klare med deres gjennomgang i saken?

Vi gjennomgår nå dokumentasjonen fra Elsäkerhetsverket og henter også inn annen relevant informasjon som er relevant for saken blant annet fra Easee.  Det er omfattende saksdokumenter, og det vil ta noe tid å gå gjennom alt, men vi håper å kunne ha gjort oss opp en vurdering i løpet av mai Det kan imidlertid ta noe lengre tid avhengig av hva som avdekkes i gjennomgangen av saken.  

—Vi forstår at det er ønskelig at vår gjennomgang skal gå raskt, men vi kan aldri la det gå på bekostning av etterrettelighet og kvalitet, sier avdelingsdirektør i Nkom, John Eivind Velure. 

Parallelt med gjennomgangen av dokumentasjonen rundt Easee starter arbeidet med å teste 5-6 andre ladebokser i Norge.  På grunn av omfang og kompleksitet kan selve saksutredningen tidligst være ferdig i august, med etterfølgende saksbehandling av de enkelte sakene. 

 

Hvordan stiller Nkom seg til Elsakerhetsvarkets vedtak?

Det viktigste for oss er at produktene som finnes på det norske markedet er trygge å bruke. Elsäkerhetsverket sier også i sin rapport at produktene ikke utgjør umiddelbar fare for liv og helse. Vi vil nå gå nøye inn i rapporten og vurdere hvilke tiltak som eventuelt er nødvendig å gjøre.

Vil Nkom nå stanse salget av Easee sine modeller Home og Charge også her til lands?

Det er ikke umiddelbart grunnlag for å stanse salget av Easee- ladere i Norge slik vi vurderer situasjonen nå. Det kan imidlertid endre seg etter at vi har gjort ytterligere undersøkelser i saken, og vi ser det endelige utfallet av saken i Sverige.

Easee anker avgjørelsen. Hvilken betydning har det?

Det er viktig at det i slike vedtak er adgang til å klage. Da vil nye momenter kunne komme opp som kan ha betydning for beslutningen i Sverige og dermed også i øvrige EU/EØS-land.

Vil dere si at ladere fra Easee er trygge å bruke?

Vedtaket i Sverige sier at det ikke er en umiddelbar fare for liv og helse ved bruk av laderne. Vi er ikke kjent med tilfeller som tilsier at laderen utgjør en fare ved bruk, og vi har ikke grunnlag for å fraråde folk å bruke laderne. 

Nkom har tidligere sagt at dere også vil gjøre en egen vurdering av elbil-laderne som tilbys på det norske markedet i løpet av året. Har dette arbeidet startet?

Ja, vi er allerede nå i gang med å identifisere hvilke tiltak det er nødvendig for oss å gjøre i denne saken. Vi har sagt at vi starter tilsyn umiddelbart, og vi jobber mot å kunne fått inn testresultater i løpet av august.

Hva risikerer norske kunder dersom de fortsetter å bruke produktet?

Elsäkerhetsverkets granskning har ikke påvist en umiddelbar fare for liv og helse knyttet til bruken av elbilladerne. Vi har heller ingen annen informasjon så langt som tilsier at man skal slutte å bruke disse laderne.  Vi er eksempelvis ikke kjent med noen tilfeller der bruk av laderen har ført til farlige situasjoner. 

Hva må folk som har en slik lader gjøre nå og hvem skal de forholde seg til?

Vi forstår at forbrukere kan ha spørsmål til dette. I tillegg til å lese våre spørsmål og svar kan man kontakte sin leverandør for å få råd.  

Norges har kommet lengst i elbilmarkedet med enormt mange elbileiere, burde norske myndigheter vært mer frempå?

Det er produsentens, importørs og forhandlers ansvar at utstyret de selger tilfredsstiller det europeiske regelverket og dermed er sikkert i bruk. Produsenten er ansvarlig for å teste utstyret etter relevante sikkerhetsstandarder og dokumentere at de er i samsvar med sikkerhetskravene. Myndigheten følger med på markedet og gjør tilsyn hvis risikoen viser at det er nødvendig. Det er viktig å påpeke at det per nå ikke er meldt inn hendelser knyttet til bruken av disse laderne i Norge

Er dere i dialog med Elsäkerhetsverket, evt. noen andre myndigheter?

Vi har dialog med svenske Elsäkerhetsverket, men vi er ikke involvert i de undersøkelsene de har gjort eller vedtaket de har fattet. Vi har god dialog med DSB som er ansvarlig for å føre tilsyn med elektriske installasjoner. 

 

Hva skjer nå med denne «Safe Guard» prosessen i EU/EØS? ?

I utgangspunktet er det slik at et vedtak i et EU/EØS- land må følges opp i alle andre medlemsland. Når det er fattet et vedtak i et land så opprettes det som kalles for en «Safe Guard» prosess i EU. Det innebærer at de enkelte medlemslandene kan gjøre sine egne vurderinger og melde utfallet av disse til Europakommisjonen innen 90 dager. Dersom et eller flere land protesterer på den svenske avgjørelsen skal EU-kommisjonen gå i dialog med medlemsstatene og aktøren som har fått vedtaket rettet mot seg, og evaluere tiltaket fra svenske myndigheter. Med bakgrunn i resultatene av denne evalueringen skal Kommisjonen bestemme om vedtaket fra svenske myndigheter er berettiget eller ikke. Hvis Kommisjonen kommer til at vedtaket fra svenske myndigheter er berettiget, vil de andre medlemslandene få en plikt på seg til å følge dette opp i sine nasjonale markeder. Kommer Kommisjonen til at vedtaket ikke er berettiget, vil svenske myndigheter måtte trekke tilbake sitt vedtak.