Det er forventet at EUs nettilgjengelighetsdirektiv Web Accessibility Directive (WAD) blir implementert i norsk rett i løpet av 2021. Sentralt i forståelsen av rammene direktivet setter, står den harmoniserte standarden ETSI EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) «Accessibility requirements for ICT products and services», og WCAG 2.1«Web Content Accessibility Guidelines». 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har etablert en arbeidsgruppe som skal utarbeide de offisielle norskspråklige versjonene av de to standardene.

Det er planlagt en offentlig høring i forbindelse med kvalitetssikringen av oversettelsene.

Kontaktinformasjon om høringen

Interesserte aktører som ønsker varsel om høringen bes ta kontakt med:

Nkom ved Roger Marthinsen e-post: roger.marthinsen@nkom.no
Digdir ved Sigbjørn Råsberg, e-post: sigbjorn.rasberg@digdir.no