Ordningen med statlig støtte til bredbåndsutbygging startet i 2014, og har bidratt til at over 80.000 husstander har fått nytt eller forbedret bredbånd.

Fordelingsnøkler

På vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) fordeler Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) tilskuddene til fylkene etter en fordelingsnøkkel basert på Nkoms undersøkelse av bredbåndsdekningen for 2018. Årets statlige bevilgning var på 199,75 mill. kr i ordinært statsbudsjett og 50 mill. kr i revidert budsjett. Ekstrabevilgningen i revidert budsjett ble i henhold til vedtaket fordelt særskilt til de områdene som kun har ett bredbåndstilbud via Telenors kobbernett. Telenor har besluttet å legge ned kobbernettet i løpet av få år.

Utbyggingsprosjekter for 1 mrd. kr i 2019

Den offentlige støtten fra kommuner og fylker utgjorde om lag 263 mill. kr i 2019. Dette sammen med privat delfinansiering og verdien av egeninnsats bidro til at samlet lokal finansiering av de planlagte prosjektene utgjorde over 400 mill. kr. Videre antas det at utbyggernes andel også vil utgjøre over 400 mill. kr. Totalt med statlige, private og offentlige tilskudd planlegges det derfor utbyggingsprosjekter for over 1 mrd. kr i områder som ikke er kommersielt interessante uten offentlig støtte.

Sogn og Fjordane og Oppland bidrar mest

Det er betydelige forskjeller i bidragene fra de ulike fylkene. De statlige midlene til Sogn og Fjordane på 9,9 mill. kr, og Oppland på 15,1 mill. kr har utløst over fire ganger så mye i lokal offentlig støtte, mens i andre fylker er det lokale offentlige bidraget lavere enn den statlige støtten.

Staten har stilt som krav at den lokale delfinansieringen (offentlig og privat) skal utgjøre minst 25 prosent av samlet prosjektkostnad. På landsbasis utgjør lokal finansiering hele 38 prosent av totalfinansieringen. Alle prosjekter som bygges ut med statlig støtte skal gi et tilbud om en nedlastningshastighet på minimum 30 Mbit/s.

Kostnaden for hver ny tilknytning øker

Ettersom utbyggingen skjer i stadig mer spredtbygde områder, forventes det at kostnadene per tilknyttet husstand øker. I 2018 var den gjennomsnittlige kostnaden per husstand om lag 49.000 kr, mens den i år er om lag 55.500 kr. Utbyggers andel er relativt konstant, mens den kommunale/fylkeskommunale andelen økte med 30 prosent, til 13.600 kr, og statlige bidrag per husstand økte med 48 prosent, til 12.900 kr.

Ny ordning fra 2020

Fra og med neste år skal fylkeskommunene selv ha ansvaret for fordelingen av lokale midler og oppfølging av prosjektene. Hvert fylke vil få en statlig tilskuddsramme basert på fordelingsnøkler som fastsettes av KMD.

Nkom skal fortsatt ha en aktiv, faglig veiledningsrolle for bruk av midlene, blant annet når det gjelder spørsmål om statsstøtteregelverk og regler om tredjepartstilgang, samt samle inn statistikk over utbyggingen som skjer med statlige midler.

Statlig tilskudd 2014-2019

 

Ramme
1000 kr

Ant. hush.
med støtte

Statlig støtte per
husholdning

2014

         160 000

             10 800

 kr            14 815

2015

         110 000

               9 900

 kr            11 111

2016

         126 500

               9 200

 kr            13 750

2017

         138 700

             13 700

 kr            10 124

2018

         149 700

             17 234

 kr             8 686

2019

         249 750

             19 360

 kr            12 900

2014-19

         934 650

             80 194

 kr            11 655

 

Fordeling

 

2019

2018

Utbyggers andel pr hush.

kr           20 909

 kr       22 090

Lokal off. støtte pr hush.

kr           13 579

 kr       10 439

Statlig støtte pr hush.

kr           12 900

 kr         8 686

Privat finansi. og egeninns.

kr             6 314

 kr         7 729

Lokal off. personinnsats

                   774

 kr            462

Totalkostnad pr husholdn.

kr           54 476

 kr       48 944

Pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)