Justering av fordelingsnøkkelen for 2022

– I 2021 var fordelingsnøkkelen kun basert på dekningstall. Vi har fått estimater som viser behovene for støtte i forbindelse med videre utbygging av bredbånd i alle fylkeskommunene, og tar kostnadselementet sterkere inn i fordelingsmodellen. Vi har også justert opp kravet fra 30 til 100 Mbit/s nedstrøms for støtteberettigede husstander, sier seksjonssjef Camilla Broch Pedersen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Den nye fordelingsnøkkelen er nå basert på følgende:

  • Antall husstander og virksomheter i spredtbygde områder som ikke kan få 100 Mbit/s nedlastning (vektet 50 prosent)
     
  • Estimert tilskuddsbehov for utbygging av bredbåndstilbud med minimum 100 Mbit/s til 100 prosent av husstandene og virksomhetene (vektet 25 prosent)
     
  • Estimert tilskuddsbehov for utbygging av bredbåndstilbud med minimum 1 Gbit/s til 95 prosent av husstandene og virksomhetene. (vektet 25 prosent)

Nkom inviterer fylkeskommunene til informasjonsmøte

– Nkom inviterer alle fylkeskommuner til informasjonsmøte og bredbåndsseminar 15. og 16. mars. Her vil vi gå gjennom retningslinjene for bruk av midlene, sier seksjonssjefen for nett og tjenester i Nkom.

Retningslinjene for bruk av midlene er utarbeidet med utgangspunkt i statsstøtteregelverket og nasjonale føringer. ESAs retningslinjer for statsstøtte til rask etablering av bredbåndsnettverk skal også følges.

–  Fylkeskommunene har ansvaret for å sikre at offentlig støtte til bredbånd blir brukt i tråd med kravene i GBER. Her bidrar vi med veiledning og støtte overfor fylkeskommunene, i et nokså komplisert regelverk, sier Broch Pedersen.

Fylkesvis fordeling i 2022

Tabellen under viser fordelingen til fylkeskommunene for 2022.

Fylkeskommune

Fordeling 2022

Statlig støtte 2022 i kr

Agder

3,7 %

11 253 274

Innlandet

19,7 %

59 886 523

Møre og Romsdal

4,3 %

13 222 081

Nordland

13,1 %

40 019 974

Oslo

0,2 %

759 433

Rogaland

4,4 %

13 542 696

Troms og Finnmark

6,5 %

19 734 428

Trøndelag

12,3 %

37 620 657

Vestfold og Telemark

6,6 %

19 968 276

Vestland

8,0 %

24 469 568

Viken

21,1 %

64 171 089

Totalt

 

304 648 000

 

Pressemelding fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)