Studie som verktøy for utvikling av NOCOM-modellen

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har siden 2018 utviklet NOCOM-modellen (Network Outage COMunication) for å beregne samfunnsøkonomiske kostnader ved bortfall av ekomtjenester.

– Den norske substitusjonsstudien for elektronisk kommunikasjon er først og fremst et viktig verktøy for Nkom i utviklingen av NOCOM-modellen, men bør også være interessant og nyttig for ekombransjen, andre besluttende myndigheter og for generelle analyser av samfunnsøkonomiske konsekvenser, sier Heimdal.

Her kan du lese rapporten i bladbar versjon

En spørreundersøkelse som ble sendt til 100 000 virksomheter i fjor høst utgjør den mest omfattende delen av studien. I tillegg har forskerne ved Transportøkonomisk Institutt og Analysys Mason gjennomført dybdeintervjuer av enkelte utvalgte kommuner og beredskapsetater, samt litteraturgjennomgang og data-analyser basert på eksisterende statistikk. Funnene er relatert til næringsliv, offentlig sektor, husholdningssektoren og frivillighetssektoren.

Bredbånd viktigst for ekom

Et av hovedfunnene i studien viser at bredbånd i fastnettet er den mest utbredte tjenesten for elektronisk kommunikasjon, både for personlig (en til en) og ikke-personlig kommunikasjon (en til mange). For personlig kommunikasjon følger deretter tale, bredbånd og SMS over kommersielle mobilnett, og tale over fastnettet. For ikke-personlig kommunikasjon er mobilt bredbånd klart mest utbredt etter fast bredbånd, etterfulgt av SMS.

Utfall av ekom gir store ringvirkninger

Virksomhetene besvarte spørsmål om ringvirkninger i verdikjeden ved utfall av ekom, både mot kunde- og leverandørsiden. Spesifikke ringvirkninger som går igjen i besvarelsene er finansielle transaksjoner, kunnskapsdeling, salg av telekommunikasjonstjenester, annonseinntekter, reisevirksomhet, postgang og innrapportering til det offentlige.

Det er relativt store ringvirkninger for ekombransjens største kundenæringer ved utfall i elektronisk kommunikasjon. Det inkluderer sjøfart, arkitekt- og ingeniørtjenester, engros- og agenturhandel og land- og rørtransport.

NOCOM-modellen

– Vi jobber for å gjøre NOCOM-modellen til et viktig og nyttig verktøy som kan synliggjøre verdien av robuste og sikre ekomnett med høy oppetid, sier Heimdal.

– Det er mange og ulike sammenhenger som fanges opp og påvirker resultatet av beregninger i modellen. Nkoms initiativ er nybrottsarbeid på området, og vi har per i dag ikke funnet noen tilsvarende modell internasjonalt, sier Heimdal.

Arbeidet med videreutvikling og kvalitetssikring av modellen fortsetter i 2021.

Modellen anslår samfunnsøkonomiske kostnader ved reparasjon og oppgradering av infrastruktur. Den beregner også både direkte og indirekte samfunnsøkonomiske effekter ved bortfall av ekomtjenester, og anslår samfunnsøkonomiske ringvirkninger som ikke kan prissettes direkte, som induserte og katalytiske effekter.

Mer om studien også i nyheten fra Transportøkonomisk Institutt