Presiseringene som BEREC foreslår gjelder nulltaksering, trafikkstyring og spesialiserte tjenester. Disse temaene er særlig relevante ved tilrettelegging for innføring av 5G i mobilnettene.

Nulltaksering

Nulltaksering har vært en omstridt del av nettnøytraliteten. Dette har særlig dreid seg om at betingelsene for å bli med i internettilbydernes nulltakseringsordninger, ikke er transparente. BEREC har derfor i utkastet til de reviderte retningslinjene foreslått kriterier for hvordan de nasjonale regulatørene kan vurdere betingelsene.

BEREC har nå utviklet en anbefaling som beskriver en «trinn-for-trinn-analyse» i nulltakseringsaker. Denne analysemetoden strukturerer metodikken som allerede finnes i retningslinjene.

Trafikkstyring

I det nye utkastet presiserer BEREC at selskapene skal ha lov til å tilby abonnement med ulike kvalitetsnivå, men at de ulike nivåene må tilbys uavhengig av hvilken applikasjon kunden bruker. Både mobilselskapene og regulatørene har ønsket klarhet på dette området, og det samme gjelder hvordan blokkering av trafikk skal vurderes. Nkom vil gå dypere inn i disse temaene under Nasjonalt nettnøytralitetsforum.

Spesialiserte tjenester

Internettilbyderne har ment at ordlyden i BERECs retningslinjer har vært for restriktiv når det gjelder forordningens krav om tilstrekkelig kapasitet til spesialiserte tjenester, og at dette kan bremse innovasjon, særlig i tilknytning til 5G. BEREC foreslår å presisere at regulatørene vil kunne gi pålegg om retting av tilbydernes spesialiserte tjenester, hvis denne gjør at kvaliteten på internettjenesten blir merkbart redusert.

Internettilbyderne har også hevdet at 5G-tjenester som tingenes internett (IoT) vil kreve spesiell håndtering i nettverket som spesialiserte tjenester. Pålitelighet er også viktig som kvalitetskrav til slike tjenester, og vil bli belyst under Nkoms arrangement 17. oktober. Påliteligheten til tjenester vil kunne ødelegges av sikkerhetstrusler fra internett. Trafikkisolering i form av spesialiserte tjenester vil derfor kunne begrunnes for utstyr med begrensede prosesseringsressurser som IoT, mener BEREC.

Identifisering av internettrafikk

BEREC ber i høringen også om svar på noen konkrete spørsmål om identifisering av trafikk i nettene. Forordningen uttrykker i artikkel 3(3) at tilbyderne ikke skal monitorere det spesifikke innholdet, og BEREC ber om innspill til:

  • Hvorvidt spesifikke trafikkategorier tilbys via «rimelig trafikkstyring», og hvilke kategorier dette omfatter
  • Hvilke tekniske metoder som benyttes for identifisering av trafikk, både i forbindelse med trafikkstyring og nulltaksering
  • Hvorvidt metodene, som ansees som tillatt i henhold til BERECs nåværende retningslinjer, er tilstrekkelige
  • Hvorvidt sluttbrukerne er informert om rimelig trafikkstyring og metodene som benyttes for identifisering av trafikk

Nasjonalt nettnøytralitetsforum

Utkast til reviderte europeiske retningslinjer for nettnøytralitet er hovedtema under Nasjonalt nettnøytralitetsforum som Nkom arrangerer 17. oktober i Oslo. Hva er de viktigste endringene, og hvordan skal vi tolke disse i det norske markedet?

Forumet er gratis, men krever påmelding. Siste frist for påmelding er mandag 14. oktober.

  • Påmeldingslenke

BERECs høring vil være åpen frem til 28. november. Siden retningslinjene er etablert på europeisk nivå, kan norske aktører enten svare gjennom sine europeiske bransjeorganisasjoner eller sende egne høringssvar direkte til BEREC.