Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) lyser ut frekvenstillatelser i 700 MHz-båndet og 900 MHz-båndet offshore, med varighet til og med 31. desember 2033.

Geografisk virkeområde

Ressurser som tildeles i 700 MHz-båndet og 900 MHz-båndet for offshore kan brukes på anlegg og innretninger av enhver art med tilknytning til petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen, samt på norske skip.

Ressursene kan også brukes på anlegg og innretninger for utnyttelse av fornybare energiressurser til havs, innenfor havenergilovens virkeområde. Det geografiske området for tillatelsene vil kunne utvides dersom virkeområdet til ekomloven utvides i tillatelsesperioden.

Grensen mellom offshoretillatelser og landbaserte tillatelser er 70 km fra grunnlinjen. Grensen kan fravikes ved avtale mellom innehaver av spektrumstillatelsen offshore og innehaver av landbasert spektrumstillatelse. 

Om frekvensressursene

Frekvensressursene i 700 MHz og 900 MHz-båndet er i nasjonal frekvensplan allokert til mobile kommunikasjonstjenester.

700 MHz-båndet offshore

I 700 MHz-båndet vil 2 x 5 MHz tildeles mobile kommunikasjonstjenester. Det er følgende frekvensressurser: 713-718 MHz og 768-773 MHz (videre omtalt som 700 MHz-båndet offshore).

900 MHz-båndet offshore

I 900 MHz-båndet vil 2 x 5 MHz tildeles mobile kommunikasjonstjenester. Det er følgende frekvensressurser: 900-905 MHz og 945-950 MHz (videre omtalt som 900 MHz-båndet offshore).

Frekvenstak

For tildelingen vil det gjelde et felles frekvenstak for 700 MHz-, 800 MHz- og 900 MHz-båndene offshore, på 2 x 35 MHz.

Vilkår for bruk

Teknologi- og tjenestenøytralitet

De aktuelle spektrumstillatelsene for offshore vil være teknologinøytrale. Frekvensressursene skal benyttes til bakkebaserte elektroniske kommunikasjonstjenester.

Omsettelighet

Frekvenstillatelsen i 700 MHz-båndet og 900 MHz-båndet offshore kan omsettes i form av salg eller utleie, innenfor bestemmelsene i ekomloven § 6-5.

Sektoravgift

Tillatelsesinnehaverne skal betale årlig sektoravgift for frekvenstillatelser etter ekomloven § 12-1, og forskrift 20. mars 2017 nr. 386 om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Det skal betales sektoravgift for hele kalenderåret dersom tillatelsen gis mellom 1. januar og 1. juli. Blir det gitt tillatelse etter 1. juli, skal det betales halv sektoravgift det året tillatelsen utstedes. Sektoravgift skal betales hvert år for hele kalenderåret når tillatelsen er gyldig 1. januar. For tillatelser som er sagt opp før 1. januar skal det ikke betales sektoravgift i påfølgende år.

Gebyr for året 2020 for spektrumstillatelse er om lag 142 000 NOK per 5 MHz dupleksblokk. Estimat for andre frekvensmengder fås ved forespørsel til Nkom.

Koordinering mot naboland og eksisterende sendepunkt i Norge

Koordinering mot naboland skal følge internasjonale koordineringsverdier for feltstyrke. Feltstyrkeverdiene er beskrevet i relevante CEPT-rekommandasjoner for internasjonal koordinering. Frekvenskoordinering med naboland foretas av Nkom.

Fremgangsmåte for søknad om frekvenstillatelse

Søknad om frekvenstillatelse i 700 MHz-båndet og 900 MHz-båndet offshore sendes til Nkom.

Krav til søknaden

Søknaden må være skriftlig. Søknaden må inneholde følgende informasjon:

 • Søkerens navn, adresse og organisasjonsnummer
 • Kontaktperson med navn, telefonnummer og e-post
 • Oversikt over hvilke bånd og hvilke frekvensbåndbredde/frekvensblokker det søkes om
 • En bankgaranti, se nærmere om kravet til bankgaranti nedenfor

Søknaden må være signert av noen som har fullmakt, som prokura, signatur eller annen fullmakt, til å binde søkeren rettslig sett. Hvem som har slike fullmakter fremgår av registrerte opplysninger i Brønnøysundregistrene. 

Nkom vurderer om søknaden er signert av noen som kan binde foretaket rettslig sett basert på:

 1. fremlagt fullmakt eller
 2. signaturbestemmelser og prokurabestemmelser som fremgår av opplysninger i Brønnøysundregistrene. 

Krav til bankgaranti

For å sikre at søknaden gir uttrykk for en reell etterspørsel, må søkeren gi en ubetinget og ugjenkallelig bankgaranti sammen med søknaden. Det skal være én bankgaranti på samlet beløp for de frekvensblokkene det søkes om.

 • Bankgarantien skal være en "on first demand" garanti. 
 • Søkeren kan benytte Nkoms mal for bankgarantiskjema. Nkom tillater også at teksten i Nkoms mal tas inn i et annet bankgarantidokument utstedt av banken/finansieringsinstitusjonen, men teksten må være identisk med Nkoms mal. 
 • Bankgarantien skal være pålydende 150 000 – hundre og femti tusen – kroner for hver 5 MHz dupleksblokk søknaden omfatter.
 • Bankgarantien skal være utstedt av en bank- eller finansieringsinstitusjon hjemmehørende i EØS-området eller Sveits, og skal være underskrevet av banken/finansieringsinstitusjonen.
 • Bankgarantien skal være gyldig til og med 28. februar 2021.

Dokumentasjon som angir hvem som har fullmakt til å signere for banken/finansieringsinstitusjonen skal vedlegges garantien.  

Nkom vil frigjøre garantiene når det ikke lenger er aktuelt å gjøre de gjeldende.

Kun originale «on-demand»-bankgarantidokumenter blir akseptert.

Unntatt offentlighet

Dersom en søknad inneholder sensitive opplysninger, for eksempel forretningshemmeligheter, vil hele eller deler av dokumentet kunne unntas offentlighet, jf. offentlighetsloven og forvaltningslovens regler. Også identiteten til foretak som søker vil kunne unntas offentlighet.

Dersom søker mener hele eller deler av søknaden eller tilhørende dokumenter inneholder opplysninger som skal unntas offentlighet, må dette begrunnes. Søker må angi nærmere hvorfor opplysningene ønskes unntatt og markere i dokumentene hvilke opplysninger som dette gjelder.

Innsending til Nkom

Søknaden og bankgarantien sendes per post til:

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Att: Saksbehandler Eirik Larsen
Postboks 93
4791 Lillesand

Søknaden og bankgarantien kan også leveres med bud til følgende adresse: 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Att: Saksbehandler Eirik Larsen
Nygård 1
4790 Lillesand

Frist for innsending av søknad og bankgaranti

Søknad, inkludert bankgaranti, må være mottatt av Nkom innen mandag 30. november 2020 kl. 12.00.

Dersom søker ikke leverer søknad og bankgaranti innen fristen, blir søknaden avvist. 

Feil eller mangler ved søknad eller bankgaranti

Dersom søknaden eller bankgarantien ikke tilfredsstiller de krav som er oppstilt ovenfor, vil søknaden kunne bli avvist av Nkom. Ved mindre feil eller mangler kan imidlertid søker bli gitt en kort frist for retting.

Søker kan også i forkant av søknadsfristen sende inn søknad og bankgaranti elektronisk til Nkom for gjennomgang og kontroll.

Søker må be om en slik gjennomgang senest fem virkedager før søknadsfristen, per e-post til eirik.larsen@nkom.no.

Tildeling av tillatelse

Dersom Nkom ikke mottar konkurrerende søknader innen fristen, vil tillatelse kunne tildeles søker mot vederlag. Størrelsen på vederlaget er foreløpig ikke bestemt, men vil bli fastsatt dersom spektrumstillatelse tildeles søker.

Dersom vi mottar søknader på en større frekvensmengde enn det som er tilgjengelig, vil Nkom kunne beslutte å fordele tilgjengelige frekvensressurser ved auksjon. Ved en auksjon vil også andre enn de opprinnelige søkerne få mulighet til å delta. Nkom kan også beslutte å benytte andre mekanismer enn auksjon for å avgjøre fordelingen av frekvensene.

Spørsmål til utlysningen

Spørsmål til utlysningen kan rettes til: