Hva er terminering?

Med terminering av tale i fastnett menes den tjenesten tilbydere utfører ved å motta samtaler fra kunder i et annet telekommunikasjonsnett og bringe dem til kunder i sitt eget fastnett. 

Hvordan er marked 1 definert?

Alle tilbydere av terminering i fastnett har monopol på terminering av samtaler i eget nett, og hvert enkelt nett utgjør derfor et eget marked. Regulering av termineringsmarkedene er nødvendig for å hindre overprising og sikre at sluttbrukere ikke betaler for høye priser for samtaler til fastnett.

Gjeldende regulering

Nkom fattet vedtak 19. mars 2019 om å utpeke følgende selskap som tilbydere med sterk markedsstilling i marked 1: Altibox, Broadnet (nå GlobalConnect), eRate, Ice, NextGenTel, Puzzel, Orange, Telenor, Telia og Verizon. Alle tilbyderne ble samtidig pålagt særskilte forpliktelser i dette markedet. Vedtakene ble ikke påklaget.

Felles pristak i EU

Kommisjonen har fastsatt pristaksregulering for EU-medlemslandene gjennom Delegated Regulation. Pristakene gjelder for EUs-medlemsland fra 1. juli 2021. Pristaksreguleringen vil være EØS-relevant og aktuell for innlemming i EØS-avtalen, men det er foreløpig usikkert når dette vil skje. 

For terminering av tale i fastnett er det satt en maksimalpris tilsvarende 0,07 euro cent per minutt for medlemslandene. I perioden 1. juli til 31. desember 2021 skal gjeldende termineringspriser reduseres med 20 prosent dersom de er over 0,07 euro cent per minutt. For medlemsland som allerede har lavere regulerte priser enn pristaket, eller hvor en reduksjon på 20 prosent av gjeldende termineringspriser resulterer i en termineringspris lik eller lavere enn det regulerte pristaket, blir det ingen overgangsperiode.

I Norge vil gjeldende maksimalpris (0,4 øre per minutt – ca. 0,04 euro cent) videreføres frem til Nkom fatter nytt vedtak eller EUs regulering er innlemmet i EØS-avtalen og norsk rett. Dette innebærer at norske tilbydere ikke kan kreve mer enn 0,4 øre per minutt for samtaler fra EØS.  

Når reguleringen trer i kraft for EUs medlemsland, vil EUs maksimalpris også gjelde for samtaler som origineres fra norske nummer og termineres til nummer i EUs medlemsland, forutsatt at maksimal termineringspris i Norge er lik eller lavere enn den regulerte maksimalprisen. Basert på gjeldende termineringspris vil denne forutsetningen være oppfylt. Dette innebærer at operatører i EUs medlemsland ikke kan kreve høyere termineringspris for samtaler fra norske nummer til nummer innen EU enn 0,07 euro cent per minutt.

Kommisjonen har utarbeidet et dokument med de hyppigste og mest relevante spørsmålene de har blitt stilt til anvendelsen av forordningen. Les spørsmål og svar her.