Hva er terminering?

Med terminering av tale i mobilnett menes den tjenesten en tilbyder utfører ved å motta samtaler fra kunder i et annet telekommunikasjonsnett og bringe de til kunder i sitt eget mobilnett. 

Hvordan er marked 2 definert?

Alle tilbydere av terminering i mobilnett har monopol på terminering av samtaler i eget nett, og hvert enkelt nett utgjør derfor et eget marked. Regulering av termineringsmarkedene er nødvendig for å hindre overprising og sikre at sluttbrukere ikke betaler for høye priser for samtaler til mobilnett.

Gjeldende regulering

Nkom fattet vedtak 27. november 2017 om å utpeke følgende selskap som tilbydere med sterk markedsstilling i marked 2: Com4, Get (nå Telia), Ice, Lycamobile, Phonero (nå Telia), TDC (nå Telia), Telenor og Telia. Samtidig ble alle tilbyderne pålagt særskilte forpliktelser i dette markedet. Vedtakene ble ikke påklaget.

Nkom informerte de regulerte tilbyderne 5. november 2020 om at gjeldende regulering vil bli videreført inntil videre. 

Felles pristak i EU

Kommisjonen har fastsatt pristaksregulering for EU-medlemslandene gjennom Delegated Regulation. Pristakene gjelder for EUs-medlemsland fra 1. juli 2021. Pristaksreguleringen vil være EØS-relevant og aktuell for innlemming i EØS-avtalen, men det er foreløpig usikkert når dette vil skje.

For terminering i mobilnett er det fastsatt følgende nedtrappingsplan for medlemslandene:

  • EUR 0,7 cent per minutt fra Delegated Act trer i kraft. 
  • EUR 0,55 cent per minutt fra 1. januar 2022.
  • EUR 0,4 cent per minutt fra 1. januar 2023.
  • EUR 0,2 cent per minutt fra 1. januar 2024. 

For medlemsland som i perioden allerede har lavere regulerte maksimalpriser enn pristakene, skal maksimalprisene i det aktuelle landet videreføres. 

I Norge vil gjeldende maksimalpris (3,2 øre per minutt – ca. 0,32 euro cent) videreføres frem til EUs regulering er innlemmet i EØS-avtalen og norsk rett. Dette innebærer at norske tilbydere ikke kan kreve mer enn 3,2 øre per minutt for terminering av samtaler fra EØS.  

Når reguleringen trer i kraft for EUs medlemsland, vil EUs maksimalpris også gjelde for samtaler som origineres fra norske nummer og termineres til nummer i EUs medlemsland, forutsatt at maksimal termineringspris i Norge er lavere enn maksimalprisen i det aktuelle landet. Denne forutsetningen er oppfylt i de aller fleste tilfeller. Frem til 1. januar 2024 vil det antakelig kun være Sverige og Kypros som har lavere maksimalpris enn i Norge, og det er således ingen regulert maksimalpris for terminering av samtaler fra norske nummer til nummer i disse landene.

Kommisjonen har utarbeidet et dokument med de hyppigste og mest relevante spørsmålene de har blitt stilt til anvendelsen av forordningen. Les spørsmål og svar her.