Dersom markedsanalysen tilsier at én eller flere tilbydere skal utpekes med sterk markedsstilling, vil vi deretter starte en prosess for å fastsette særskilte forpliktelser for disse tilbyderne. Tilbydere vil i den forbindelse også ha mulighet til selv å endre på de identifiserte konkurranseproblemene ved å fremsette forpliktende tilbud om grossisttilgang og vilkår knyttet til dette. Den nye ekomloven som er på trappene, fastsetter i § 9-3 en egen fremgangsmåte til hvordan slike tilbud skal legges frem og spesifikke krav til hvordan slike tilbud skal behandles. Dette innebærer blant annet at tilbudet må vurderes og eventuelt godkjennes av Nkom etter en høring der berørte aktører kan gi sine synspunkter.

Markedsanalyser og utkast til vedtak må også sendes til ESA for notifisering. Deretter kan Nkom eventuelt fatte endelige vedtak om utpeking av SMP-tilbydere og regulering av disse. Dette vil tidligst kunne skje i 2024.