Nkom skal jevnlig gjennomføre nye markedsanalyser for å vurdere om det fortsatt er grunnlag for å utpeke tilbydere med sterk markedsstilling og pålegge disse særskilte forpliktelser. Normalt gjøres dette med 3-5 års mellomrom, og analysene skal vurdere markedssituasjonen i et fremoverskuende perspektiv. Nkom er nå i gang med nye analyser av bredbåndsmarkedet. På grunn av de store endringene i dette markedet, er det vesentlig større usikkerhet knyttet til utfallet av analysene denne gangen enn i tidligere runder.