Veileder for ekomtilbydere

De mest sentrale pliktene er beskrevet i Veileder for ekomtilbydere. Oversikten over pliktene er ikke uttømmende, og du som tilbyder er selv ansvarlig for å gjøre deg kjent med regelverket. 

Pliktene som gjelder tilbydere av ekomtjenester, følger av ekomloven, ekomforskriften og nummerforskriften.

Dersom du som tilbyder ikke overholder pliktene, kan det være aktuelt med sanksjoner. Disse omtales i etterkant av beskrivelsen av plikter i veileder for ekomtilbydere.

Noen av pliktene gjelder alle tilbydere av elektronisk kommunikasjonsnett og offentlig elektronisk kommunikasjonstjeneste (ekomtilbyder), mens enkelte forpliktelser bare gjelder tilbydere av offentlig telefontjeneste (telefonitilbyder). 

Her får du mer informasjon om tilbydertypene.

Ekomtilbyder

Ekomtilbydere er alle tilbydere av elektroniske kommunikasjonsnett og elektroniske kommunikasjonstjenester. I ekomloven defineres ekomtilbyder som enhver fysisk eller juridisk person som tilbyr andre tilgang til elektronisk kommunikasjonsnett eller -tjeneste. I et eget vedlegg til veileder for ekomtilbyder forklares begrepene elektronisk kommunikasjon, elektronisk kommunikasjonsnett, elektronisk kommunikasjonstjeneste og flere andre begreper som brukes i regelverket.

Telefonitilbyder

En telefonitilbyder tilbyr offentlig telefontjeneste. Telefontjeneste omfatter både mobiltelefoni, tradisjonell fasttelefoni og bredbåndstelefoni, som er tilrettelagt for alle-til-alle kommunikasjon. Alle-til-alle kommunikasjon betyr at en både kan ringe til og motta samtaler fra andre telefonibrukere i mobilnett og fastnett, både innenlands og utenlands.

Kontakt Nkom

Ta kontakt med Nkom hvis du er i tvil om rettigheter og plikter som følger av ekomregelverket.