Hvorfor er winback ulovlig?

Winback er ulovlig fordi det reduserer konkurransen i markedet. 

Forbudet mot markedsføring gjelder for den perioden hvor telefonnummeret og kundeforholdet overføres til en ny leverandør og 14 dager etter at overføringen er gjennomført. 

Forbudet mot winback ble vedtatt i desember 2016, og innebærer et totalforbud mot denne typen markedsføring.

Hva innebærer winback-forbudet?

En leverandør som mister en kunde kan ikke utnytte informasjon om overflytting av telefonnummer til å prøve å beholde kunden, og gi tilbud og fordeler som ikke er tilgjengelig for andre kunder. 

Det er forbudt for en leverandør som mister en kunde å kontakte kunden i forbudsperioden med kommunikasjon som faller inn under følgende kategorier:

  • Kommunikasjon som innebærer positiv omtale av egen virksomhet eller produkter og tjenester.
  • Kommunikasjon som innebærer negativ omtale av den nye leverandøren eller produkter og tjenester fra denne leverandøren.
  • Kommunikasjon som innebærer omtale av potensielle og faktiske negative virkninger av byttet av leverandør, herunder kommunikasjon som kan gi inntrykk av at byttet er komplisert og/eller byrdefullt.

Denne listen er ikke uttømmende, men gir en god illustrasjon av hva som er forbudt å kommunisere til en kunde som har bestilt flytting av sitt abonnement og telefonnummer.

Kommunikasjon som innebærer relevant og nøytral informasjon knyttet til avslutningen av abonnementsforholdet, er ikke å anse som markedsføring.

Nkoms redegjørelse for enhetlig praksis

Nkom har utarbeidet en generell redegjørelse for detaljene ved og innholdet i forbudet i ekomforskriften § 3-6, femte ledd, mot bruk av informasjon om overflytting i egen markedsføring.

Formålet med redegjørelsen er å sikre en enhetlig og lovmessig praksis blant tilbydere av offentlig telefontjeneste.

Forbudet fungerer etter hensikten

Forbudet mot winback fra 2016 har fungert etter hensikten og gitt ønskede effekter, det er Nkoms konklusjon i en rapport som ble oversendt Kommunal- og distriktsdepartementet i 2021.

Nkom har i vurderingen av forbudet gjennomgått sakshistorikk med winback-forsøk og foretatt kvalitative intervjuer med aktører i bransjen og forbrukermyndigheter.