Dersom en tvist oppstår mellom to ekomtilbydere, kan en tilbyder sende klage til Nkom og be om at Nkom avgjør saken. Nkom skal avgjøre saken så snart som mulig og normalt innen fire måneder.

Ekomloven § 11-2 har bestemmelser om løsning av konflikter i tvister mellom tilbydere, der utgangspunktet for tvisten er plikter eller rettigheter som følger av enkeltvedtak gitt med hjemmel i eller i medhold av ekomloven.

Retningslinjer for behandling av tvister mellom ekomtilbydere

Nkom har utarbeidet retningslinjer for behandling av tvister mellom tilbydere.

Retningslinjene beskriver hvilke kriterier en tvist som bringes inn for Nkom bør oppfylle og hvordan Nkom vil håndtere tvister i medhold av ekomloven § 11-2. De omtaler også kort forholdet mellom denne bestemmelsen og bestemmelsen om megling i ekomloven § 11-1 (lenke til side om megling). 

Retningslinjene kommer i tillegg til de alminnelige saksbehandlingsregler som følger av forvaltningsloven, herunder § 16 om forhåndsvarsling og § 17 om utredning- og informasjonsplikt, og de har ikke rettslig bindende virkning.

Åpenhet og tidsbesparende

Formålet med retningslinjene er å redusere tiden fra Nkom mottar klage i tvister mellom ekomtilbydere til avgjørelse blir fattet. Større åpenhet rundt prosessen er også et viktig formål med retningslinjene.