Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Digital Norway etablerte i mai 2022 et nytt nasjonalt 5G-industriforum etter initiativ fra Kommunal- og distriktsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Forumet legger til rette for systematisk dialog mellom næringslivet og offentlige myndigheter og inviterer til jevnlige nasjonale arbeidsforum. Møtene i arbeidsforumet er rundbordskonferanser hvor ulike tematikker løftes, og hvor næringsliv og myndigheter løfter problemstillinger og utforsker mulighetsrommet for at flere kan ta i bruk ny muliggjørende teknologi, slik som 5G. Målet er å bidra til effektivisering, innovasjon og næringsutvikling, samtidig som man styrker konkurransekraft og eksport.

Tre korte fakta om industriforumet

 • 5G-industriforum skal identifisere behov og utfordringer som industri- og næringslivsaktørene er opptatt av, som vil få betydning for utvikling og innovasjon.
 • Det arrangeres nasjonale og regionale møter for næringslivet i hele landet.
 • Nkom og Digital Norway er ansvarlig for drift av 5G-industriforum. Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet sammen med Nærings- og fiskeridepartementet eier initiativet i regjeringen.

Industriturne

I 2024 gjennomfører vi en industriturne hvor 5G-industriforum gjennomfører fire regionale møter i arbeidsforumet. Målet er å treffe flere aktører for å dele erfaringer med bruk av ny teknologi, hvilke flaskehalser regionalt næringsliv opplever i virkemiddelapparatet og også diskutere hva som skal til for at flere tester ut muliggjørende og ny teknologi, slik som 5G.

Turneen gjennomføres med fire regionale stopp. Foreløpig oversikt er:

 • Industrimøte i Agder 29. mai i Lillesand hos Nkom. Påmelding her
 • 3 møter planlegges til høsten 2024.

Om 5G-industriforum

5G er en ny, muliggjørende teknologi som vil bli brukt på helt nye områder. Forumets formål er å legge til rette for at bedrifter og virksomheter kan nyttiggjøre seg 5G-teknologi. Promotering av kunnskap og beste praksis om bruk av 5G-teknologi, vil kunne bidra til effektivisering, innovasjon og næringsutvikling samt styrke konkurransekraft og eksport.

Forumet skal legge til rette for systematisk dialog mellom næringslivet og offentlige myndigheter, som fanger opp og diskuterer problemstillinger, bidrar til avklaringer og gir underlag for beslutninger eller nødvendige regelverksendringer.

Aktørene i 5G-industriforum er Avinor AS, Bane NOR, Cognite, Equinor, Ericsson AS, Herøya Industripark AS, Ice, IKT Norge, Innovasjon Norge, Kongsberggruppen, KS, Lyse, Nokia Norge, NRK, Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo Kommune, Schibsted, SINTEF, Statens vegvesen, Statnett, Telenor Norge AS, Telia Norge AS, Yara, Kommunal- og distriktsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Digital Norway og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Hva er 5G?

 • 5G står for femte generasjons mobilnett og tillater langt større hastigheter og økt kapasitet enn 4G.
 • 5G muliggjør tilpassede nettverksløsninger for spesielle formål hvor man kan dele et nettverk opp i flere nettverk tilpasset bruksområdene man trenger å ivareta.
 • Stadig flere samfunnskritiske oppgaver utføres over nettet, da er det avgjørende med et mobilnett som sikrer en stabil, sikker og rask deling av store mengder informasjon. Det gjør 5G-teknologien. Sjekk ut mer om 5G og hva det kan brukes til her:

Mandat for 5G industriforum

Med bakgrunn i Meld. St. 28 (2020-2021) Vår felles digitale grunnmur og regjeringens ambisjoner i Hurdalsplattformen opprettes et 5G-industriforum. Et hovedmål med forumet er å legge til rette for at bedrifter og virksomheter kan nyttiggjøre seg 5G-teknologi. Promotering av kunnskap og beste praksis om bruk av 5G-teknologi vil kunne bidra til effektivisering innovasjon og næringsutvikling, samt styrke konkurransekraft og eksport.

5G er ny, muliggjørende teknologi som vil brukt på helt nye områder. Forumet skal legge til rette for systematisk dialog mellom næringslivet og offentlige myndigheter, som fanger opp og diskuterer problemstillinger, bidrar til avklaringer og gir underlag for beslutninger eller mulige regelverksendringer. Det skal videre stimulere til læring på tvers av næringer. De fleste virksomheter i Norge trenger lettfattelig tilgang på kunnskap om ny teknologi. Forumet skal søke å stimulere til samarbeidskonstellasjoner og utvikling av nye forretningsmodeller.

Spennvidden i bruksområder for 5G er enorm, fra mer effektiv film- og TV-produksjon, til effektivisering av industriproduksjon og bygg – og anleggsbransjen, utbredelse av smart velferdsteknologi, samt havbruk og smart jordbruk, i utvikling av autonome havner og avanserte logistikkløsninger og mye mer. 5G er basert på en global standard, og det er et stort eksportpotensial for gode 5G-løsninger som utvikles i Norge. Forumet søker å stimulere til økt innovasjonsgrad der teknologien tas i bruk så bred som praktisk mulig.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Digital Norway (DN) skal være sentrale bidragsytere med et ansvar for drift av forumet.

KDD og NFD vil gjennomføre en evaluering av effekten av forumet etter tre år, og en mulig forlengelse av virketiden vil vurderes basert på denne gjennomgangen.

Forumet organiseres med et Strategis Råd – Topplederforum og jevnlige Arbeidsforum. Dersom det er hensiktsmessig kan det opprettes faggrupper.

Kontakt

Har du spørsmål om forumet, eller andre spørsmål om 5G og hvordan vi arbeider med dette? Ta kontakt med samfunnskontakt Kai Steffen eller en av de andre i Nkom som arbeider med industriforumet:

 • Kai Steffen Østensen, sekretariat for 5G industriforum - kso@nkom.no
 • Espen Slette, strategisk rådgiver - esl@nkom.no
 • Bård Reian, seksjonsleder - bre@nkom.no
 • Mika Josefine B. Hætta, digital rådgiver - mjh@nkom.no