Nkom gjennomførte relevante målinger for å finne ut hvilke frekvenser utstyret anvendte samt om det overholdt kravet til uønsket utstråling. Det ble også gjennomført kontroll av at merkingen av utstyret, samsvarserklæringen og informasjonen som ble gitt til bruker var i henhold til forskrift av 15. april 2016 nr. 377 om EØS-krav til radioutstyr (radioutstyrsforskriften).

Resultat av kontrollen

Administrative krav

Merking

Merkingen av utstyret var ikke i henhold til radioutstyrsforskriften. Utstyret var ikke merket med produsentens navn og postadresse. I medfølgende brukermanual var det ikke oppgitt utgangseffekt for bluetooth kommunikasjonen. Det manglet også informasjon om frekvensbruk og utgangseffekt for kommunikasjonen mellom lydplanken og subwooferen.

Dokumentasjon

Samsvarserklæringen fulgte ikke med utstyret slik radioutstyrsforskriften krever.

Tekniske krav

Utstyret oppfylte ikke kravene til lovlig frekvensbruk.

  • Målinger viste at i kommunikasjonen mellom lydplanken og subwooferen benyttet utstyret en tilfeldig frekvens i området mellom 852 og 870 MHz. Lovlige frekvenser for denne type bruk er 863 til 865 MHz. Området under 863 MHz er satt av til mobiltelefonkommunikasjon og her har mobiltelefonoperatørene eksklusiv rett til bruk. Bruk i dette området vil kunne forstyrre og forringe kvalitet og kapasitet på nettene for mobiltelefoni.
  • Målinger av parameteren 4.3.1.10 «Transmitter unwanted emissions in the spurious domain» i den harmoniserte standarden EN 300 328 V2.1.1 viste at utstyret hadde nivåer på 2. og 3 harmoniske frekvenser som oversteg kravet til uønsket utstråling.

Konklusjon

Leverandør har varslet Nkom om at de har stanset salg av utstyret. Da dette utstyret i bruk medfører en forstyrrelse på en viktig tjeneste har leverandør også valgt å gjennomføre en tilbakekalling av solgte enheter fra kunde. Dersom noen fremdeles har et slikt utstyr i bruk, ber vi om at det skrus av og at forhandler kontaktes for å få byttet inn utstyret i et erstatningsprodukt.