Nkom kontrollerte at merkingen av utstyret, samsvarserklæringen og informasjonen som ble gitt til bruker var i henhold til gjeldende regelverk. 

Resultat av kontrollen

Administrative krav

Merking

Merkingen av utstyret var ikke i henhold til radio- og teleterminalutstyrforskriften (R&TTE-forskriften). CE-merke, teknisk kontrollorgans identifikasjonsnummer og utstyrsklassesymbol på utstyr og emballasje var ikke i henhold til krav, hverken størrelse eller grafikk. 

Dokumentasjon

Samsvarserklæring fulgte med utstyret slik R&TTE-forskriften krever, men det var mangler i teksten. 

Krav til informasjon til bruker

Påkrevd informasjon om geografisk bruksområde fantes ikke i brukerveiledningen. Det fantes heller ikke informasjon om bruksbegrensninger på utstyret, emballasjen eller i brukerveiledningen.

Konklusjon

Nkom har sendt anmodning om at om at feilene skal rettes opp.