Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gjennomførte våren 2019 markedskontroll av sous vide sirkulatoren Gastronoma 16310203, som har støtte for trådløst nett. Bakgrunnen for kontrollen var en felleseuropeisk markedskontrollkampanje av IoT-utstyr for husholdningsbruk.

Nkom kontrollerte at merkingen av utstyret, samsvarserklæringen og informasjonen som ble gitt til bruker var i henhold til forskrift 15. april 2016 nr. 377 om EØS-krav til radioutstyr (radioutstyrsforskriften). Nkom ba også om å få tilsendt for gjennomsyn, målerapporter som produsenten har utarbeidet for å dokumentere samsvar med de grunnleggende kravene i radioutstyrsdirektivet (2014/53/EU).

Resultat av kontrollen

Merking

Merking av utstyret var ikke korrekt i henhold til radioutstyrsforskriften fordi utstyret ikke var merket med produsentens postadresse.

Dokumentasjon

Krav til informasjon til bruker i radioutstyrforskriften var ikke oppfylt fordi det ikke fulgte med informasjon om hvilke frekvensbånd utstyret sender i. Det fulgte heller ikke med informasjon om maksimal radiofrekvenseffekt som sendes ut i frekvensbåndene. Kravet om at det skal følge med fullstendig eller forenklet samsvarserklæring var heller ikke oppfylt.

På forespørsel fikk Nkom tilsendt en fullstendig samsvarserklæring for utstyret.

Den fullstendige samsvarserklæringen oppfylte ikke kravene i radioutstyrsforskriften grunn av følgende avvik:

  • Varemerket «Melissa» i samsvarserklæringen er ikke identisk med varemerket «Gastronoma» på utstyret.
  • Modellnummeret «DY-SV202» i samsvarserklæringen er ikke identisk med modellnummeret «DY-SV202 WIFI» på utstyret.
  • Det er ikke referanse til det fremlagte typeprøvingssertifikatet for radiomodulen som er brukt i utstyret, navn og nummer til det tekniske kontrollorganet som utstedte typeprøvingssertifikatet, og beskrivelse av samsvarsvurderingsaktiviteten til det tekniske kontrollorganet.

Konklusjon

Utstyret oppfylte ikke alle kravene som ble kontrollert etter radioutstyrsforskriften. Avvikene anses ikke å være av en så alvorlig karakter at Nkom fant det nødvendig å rette reaksjoner mot leverandøren. Imidlertid er det leverandør og forhandlers ansvar at utstyr som omsettes er i samsvar med gjeldende regelverk. Leverandøren ble derfor anmodet om å rette manglene.