Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gjennomførte våren 2019 markedskontroll av robotstøvsugeren iRobot Roomba 966. Bakgrunnen for kontrollen var en felleseuropeisk markedskontrollkampanje av IoT-utstyr for husholdningsbruk.

Nkom kontrollerte at merkingen av utstyret, samsvarserklæringen og informasjonen som ble gitt til bruker var i henhold til forskrift 15. april 2016 nr. 377 om EØS-krav til radioutstyr (radioutstyrsforskriften). Nkom ba også om å få tilsendt for gjennomsyn, målerapporter som produsenten har utarbeidet for å dokumentere samsvar med de grunnleggende kravene i radioutstyrsdirektivet (2014/53/EU).

Resultat av kontrollen

Merking

Ingen feil ble avdekket.

Dokumentasjon

Den forenklede samsvarserklæringen i bruksanvisningen som fulgte med utstyret oppfylte ikke alle kravene i radioutstyrsforskriften fordi modellnummeret (966) som identifiserer utstyret manglet.

Konklusjon

Utstyret oppfylte ikke alle kravene som ble kontrollert etter radioutstyrsforskriften. Avviket anses ikke å være av en så alvorlig karakter at Nkom fant det nødvendig å rette reaksjoner mot leverandøren. Imidlertid er det leverandør og forhandlers ansvar at utstyr som omsettes er i samsvar med gjeldende regelverk. Leverandøren ble derfor anmodet om å rette mangelen.