Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gjennomførte fra høsten 2018 til høsten 2019 markedskontroll av DAB-adapteren JP-660, som er en DAB-mottaker kombinert med en kortdistanse FM-sender.

Nkom kontrollerte at merkingen av utstyret, samsvarserklæringen og informasjonen som ble gitt til bruker var i henhold til forskrift 15. april 2016 nr. 377 om EØS-krav til radioutstyr (radioutstyrsforskriften). Nkom ba om å få tilsendt for gjennomsyn, målerapporter som produsenten har utarbeidet for å dokumentere samsvar med de grunnleggende kravene i radioutstyrsdirektivet (2014/53/EU). Nkom fikk også utført målinger på utstyret for å undersøke om det oppfylte kravet til maksimalt tillatt utstrålt effekt etter standarden EN 301 357 V2.1.1.

Resultat av kontrollen

Merking

Merking av utstyret var ikke korrekt i henhold til radioutstyrsforskriften fordi det ikke var CE-merket. Verken utstyret, dokumentasjonen vedlagt utstyret eller emballasjen var merket med produsentens navn eller varemerke, eller produsentens postadresse. Dessuten var verken utstyret, dokumentasjonen vedlagt utstyret eller emballasjen merket med importørens navn og postadresse.

Dokumentasjon

Krav til informasjon til bruker i radioutstyrforskriften var ikke oppfylt fordi det ikke fulgte med informasjon om maksimal radiofrekvenseffekt som sendes ut i frekvensbåndene utstyret kan sende i. Kravet om at det skal følge med fullstendig eller forenklet samsvarserklæring var heller ikke oppfylt.

På forespørsel fikk Nkom tilsendt en fullstendig samsvarserklæring for utstyret. Nkom hadde en rekke kommentarer til samsvarserklæringen som ikke oppfylte alle kravene i radioutstyrsforskriften.

Tekniske krav

Utstyret oppfylte ikke kravet til maksimalt tillatt utstrålt effekt etter standarden EN 301 357 V2.1.1. Utstyret overskred kravet med opptil 13 dB.

Det kontrollerte utstyret kan stilles inn av brukeren til å sende på frekvensene fra og med 87,5 MHz til og med 97,5 MHz, og fra og med 101,0 MHz til og med 108,0 MHz. Utstyret oppfylte derfor ikke kravet om å ikke kunne sende utenfor frekvensbåndet 87,6 MHz - 107,9 MHz. Utstyret oppfylte heller ikke kravet om å kunne sende på alle frekvenser mellom minimum 88,1 MHz og 107,9 MHz i frekvenstrinn på 50 kHz, 100 kHz eller 200 kHz. Utstyret bruker frekvenstrinn på 100 kHz, noe som er i samsvar med kravet til størrelsen på frekvenstrinn.

Konklusjon

Utstyret oppfylte ikke alle kravene som ble kontrollert etter radioutstyrsforskriften. Avvikene anses ikke å være av en så alvorlig karakter at Nkom fant det nødvendig å rette reaksjoner mot leverandøren. Imidlertid er det leverandør og forhandlers ansvar at utstyr som omsettes er i samsvar med gjeldende regelverk. Leverandøren ble derfor anmodet om å rette manglene.