Nkom kontrollerte at merkingen av utstyret, samsvarserklæringen og informasjonen som ble gitt til bruker var i henhold til gjeldende regelverk. 

Resultat av kontrollen

Administrative krav

Merking

Merkingen av utstyret var ikke i henhold til radio- og teleterminalutstyrforskriften (R&TTE-forskriften). CE-merke på utstyr og emballasje var ikke i henhold til krav, hverken størrelse eller grafikk. Utstyrsklassesymbol manglet på emballasje og dokumentasjon. Medfølgende dokumentasjon var ikke merket med CE-merke.

Dokumentasjon

Kortform av samsvarserklæring fulgte med utstyret slik R&TTE-forskriften krever, men det var feil i teksten. Web-adressen pekte ikke direkte til full samsvarserklæring.

Krav til informasjon til bruker

Påkrevd informasjon om geografisk bruksområde fantes ikke i brukerveiledningen. Det fantes heller ikke informasjon om bruksbegrensninger på utstyret, emballasjen eller i brukerveiledningen.

Konklusjon

Produsent har varslet Nkom om at de skal rette opp feilene så fort som mulig.