Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gjennomførte våren 2019 markedskontroll av LG RC90U2AV2W tørketrommel med WiFi modul. Bakgrunnen for kontrollen var en felles europeisk markedskontrollkampanje av IoT-utstyr for husholdningsbruk.

Nkom kontrollerte at merkingen av utstyret, samsvarserklæringen og informasjonen som ble gitt til bruker var i henhold til forskrift 15. april 2016 nr. 377 om EØS-krav til radioutstyr (radioutstyrsforskriften). Nkom ba også om å få tilsendt testrapporter produsent har utarbeidet for å dokumenter samsvar med de grunnleggende kravene i radioutstyrsdirektivet (2014/53/EU) og gikk gjennom disse.

Resultat av kontrollen

Merking

Ingen feil ble avdekket

Dokumentasjon

Samsvarserklæringen som fulgte med utstyret oppfylte ikke alle kravene i gjeldende regelverk ettersom det manglet referanse til teknisk kontrollorgan samt utførte og utstedte EU typeprøvingssertifikat.

Konklusjon

Utstyret oppfylte ikke alle kravene som ble kontrollert etter radioutstyrsforskriften. Avvikene anses ikke å være av en så alvorlig karakter at Nkom fant det nødvendig å rette reaksjoner mot leverandøren. Imidlertid er det leverandør og forhandlers ansvar at utstyr som omsettes er i samsvar med gjeldende regelverk. Leverandøren ble derfor anmodet om å rette manglene.