Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gjennomførte våren 2019 markedskontroll av Miele Scout RX2 robotstøvsuger. Nkom kontrollerte om de administrative kravene til merkingen av utstyret og medfølgende dokumentasjon, var i henhold til forskrift av 15. april 2016 nr. 377 om EØS-krav til radioutstyr (radioutstyrsforskriften). Nkom ba også om å få tilsendt testrapporter som produsent har utarbeidet for å dokumentere samsvar med gjeldende regelverk.

Resultat av kontrollen

Merking

Ingen feil ble avdekket

Administrative krav

Samsvarserklæringen som fulgte med utstyret oppfylte ikke krav i gjeldene regelverk, ettersom det manglet referanse til teknisk kontrollorgan og typeprøvingssertifikat.

Konklusjon

Utstyret oppfylte ikke alle kravene som ble kontrollert etter radioutstyrsforskriften. Avvikene anses ikke å være av en så alvorlig karakter at Nkom fant det nødvendig å rette reaksjoner mot leverandøren. Imidlertid er det leverandør og forhandlers ansvar at utstyr som omsettes er i samsvar med gjeldende regelverk. Leverandøren ble derfor anmodet om å rette manglene.