Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gjennomførte våren 2019 markedskontroll av Miele WWE7660NDS vaskemaskin med WiFi modul. Bakgrunnen for kontrollen var en felles europeisk markedskontrollkampanje av IoT-utstyr for husholdningsbruk.

Nkom kontrollerte at merkingen av utstyret, samsvarserklæringen og informasjonen som ble gitt til bruker var i henhold til forskrift 15. april 2016 nr. 377 om EØS-krav til radioutstyr (radioutstyrsforskriften). Nkom ba også om å få tilsendt testrapporter produsent har utarbeidet for å dokumenter samsvar med de grunnleggende kravene i radioutstyrsdirektivet (2014/53/EU) og gikk gjennom disse.

Resultat av kontrollen

Merking

Ingen feil ble avdekket

Dokumentasjon

Samsvarserklæringen som fulgte med utstyret oppfylte ikke alle kravene i gjeldende regelverk ettersom det manglet referanse til teknisk kontrollorgan samt utførte og utstedte EU typeprøvingssertifikat. Det manglet også referanse til en standard produsent har testet utstyret etter.

Konklusjon

Utstyret oppfylte ikke alle kravene som ble kontrollert etter radioutstyrsforskriften. Avvikene anses ikke å være av en så alvorlig karakter at Nkom fant det nødvendig å rette reaksjoner mot leverandøren. Imidlertid er det leverandør og forhandlers ansvar at utstyr som omsettes er i samsvar med gjeldende regelverk. Leverandøren ble derfor anmodet om å rette manglene.