Nkom gjennomførte våren 2019 markedskontroll av Mill AV900WIFI panelovn.

Nkom kontrollerte at merkingen av utstyret, samsvarserklæringen og informasjonen som ble gitt til bruker var i henhold til forskrift 15. april 2016 nr. 377 om EØS-krav til radioutstyr (radioutstyrsforskriften). Nkom ba også om å få tilsendt testrapporter produsent har utarbeidet for å dokumenter samsvar med de grunnleggende kravene i radioutstyrsdirektivet (2014/53/EU).

Resultat av kontrollen

Merking

Produsentens adresse manglet på produktet.

Dokumentasjon

Det fulgte ikke med samsvarserklæring med produktet.

Samsvarserklæringen som ble ettersendt oppfylte ikke alle kravene i radioutstyrsforskriften da det manglet stillingstittel på underskriver.

Krav om informasjon til bruker er ikke oppfylt da det ikke følger med informasjon om frekvensbruk og maksimal utgangseffekt.

Konklusjon

Importør ble gjort oppmerksom på avvikene og er anmodet om å rette opp samsvarserklæringen. De påpekte manglene anses å være av mindre alvorlig art. Da Mill International AS har dokumentert at det er gjennomført en samsvarsvurdering etter radioutstyrsdirektivet legges det til grunn at de grunnleggende kravene i radioutstyrsforskriften er oppfylt. Nkom kommer derfor ikke til å følge opp saken utover dette.