Nkom har fått gjennomført målinger av SAR på mobiltelefonen Motorola Moto G100. 

SAR gir et mål på hvordan radiobølger fra mobiltelefonene påvirker kroppen. SAR betegnes ofte i dagligtale som stråling. For at mobiltelefoner skal kunne selges lovlig på det europeiske markedet (inkludert det norske) må de holde seg under felles europeiske grenseverdier.

Nkom kontrollerte også at merkingen av utstyret, samsvarserklæringen og informasjonen som ble gitt til bruker var i henhold til forskrift 15. april 2016 nr. 377 om EØS-krav til radioutstyr (radioutstyrsforskriften). 

Resultat av kontrollen

Administrative krav

Det ble ikke avdekket avvik på de forholdene som ble kontrollert.

Tekniske krav

Målingene viste at SAR-verdiene var innenfor kravene i europeisk regelverk for de frekvensene det ble foretatt målinger på.

Konklusjon

Kontrollen avdekket ingen avvik fra regelverket på det kontrollerte utstyret.