Nkom har kontrollert om merkingen av utstyret, samsvarserklæringen og informasjonen som blir gitt til bruker er i henhold til kravene i forskrift 15. april 2016 nr. 378 om EØS-krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for utstyr til elektronisk kommunikasjon. 

Resultat av kontrollen

Administrative krav

Samsvarserklæring og merking er vurdert som tilfredsstillende etter kravene i forskriften.

Informasjonen til bruker hadde et forbedringspotensial da den indikerer at utstyret kan brukes i private hjem, men det står ikke eksplisitt at det kun er beregnet for bruk i private hjem.

Konklusjon

Nkom har sendt brev til norsk distributør med henstilling om at det tydeliggjøres på emballasje og medfølgende dokumentasjon at utstyret kun er beregnet for «in-home use».