Nkom har fått gjennomført målinger av SAR på mobiltelefonen OnePlus Nord.

SAR gir et mål på hvordan radiobølger fra mobiltelefonene påvirker kroppen. SAR betegnes ofte i dagligtale som stråling. For at mobiltelefoner skal kunne selges lovlig på det europeiske markedet (inkludert det norske) må de holde seg under felles europeiske grenseverdier.

Nkom kontrollerte også at merkingen av utstyret, samsvarserklæringen og informasjonen som ble gitt til bruker var i henhold til forskrift 15. april 2016 nr. 377 om EØS-krav til radioutstyr (radioutstyrsforskriften). 

Resultat av kontrollen

Administrative krav

Merking

Merkingen er ikke korrekt i henhold til § 28 første ledd i radioutstyrsforskriften. Hverken utstyret, emballasje eller medfølgende dokumentasjon er merket med navn og adresse til importør til EØS.

Dokumentasjon

Den forenklede samsvarserklæringen i bruksanvisningen som fulgte med utstyret oppfylte ikke alle kravene i radioutstyrsforskriften fordi typebetegnelse som identifiserer utstyret manglet.

Tekniske krav

Målingene viste at SAR-verdiene var innenfor kravene i europeisk regelverk for de frekvensene det ble foretatt målinger på.

Konklusjon

Utstyret oppfylte ikke alle kravene som ble kontrollert. Avvikene anses ikke å være av en så alvorlig karakter at Nkom fant det nødvendig å rette reaksjoner mot forhandleren. Imidlertid er det leverandør og forhandlers ansvar at utstyr som omsettes er i samsvar med gjeldende regelverk. Forhandleren ble derfor anmodet om å rette manglene.