Nkom har henvendt seg til den norske importøren for å gjøre oppmerksom på manglene.

Resultat av kontrollen

Administrative krav

Merking

Merkingen var ikke korrekt i henhold til forskrift 15. april 2016 nr. 377 om EØS-krav til radioutstyr (Radioutstyrsforskriften).

Spanske myndigheter har påpekt mangler ved merkingen av utstyret. Det vises til at utstyret mangler teknisk kontrollorgans identifikasjonsnummer og CE-merket er mindre enn 5 mm.

Krav til informasjon til bruker

De spanske undersøkelsene konkluderer med at kravene om informasjon til bruker i radioutstyrsforskriften ikke er oppfylt, da hverken informasjon om frekvensbruk eller informasjon om radiofrekvenseffekt fulgte med utstyret.

Dokumentasjon

Samsvarserklæringen som fulgte med utstyret oppfyller ifølge spanske myndigheter ikke kravene til dokumentasjon. Det vises her til at samsvarserklæringen mangler teknisk kontrollorgans identifikasjonsnummer og det refereres ikke til standardene som er brukt med dato eller versjon.

Tekniske krav

Tester av utstyret gjort i Spania viser at det er mulig å endre innstillingene slik at DFS kan slås av. Dette er ikke i tråd med spesifikasjonene i relevant standard (EN 301 893 v2.1.1). Dette kan medføre interferens på værradar.
Testene viser også at signaltetthet og utgangseffekt er betydelig over grenseverdiene i standarden. Utstyret vil dermed dekke et større område enn forutsatt og kan forstyrre lovlig bruk av utstyr og tjenester.

Konklusjon

Importør ble informert om de administrative og tekniske avvikene som ble funnet av spanske markedstilsynsmyndigheter. Importør valgte da å stanse omsetningen av disse utstyrstypene.