Nkom kontrollerte at merkingen av utstyret, samsvarserklæringen og informasjonen som ble gitt til bruker var i henhold til gjeldende regelverk. Det ble også foretatt målinger etter produktstandarden EN 300 296.

Resultat av kontrollen

Administrative krav

Dokumentasjon

Den forenklede samsvarserklæringen som fulgte med utstyret oppfyllte ikke kravene i radioutstyrsforskriften. Det ble vist til det gamle direktivet, R&TTE directive 1999/5/EC. Linken det ble henvist til for å finne fullstendig samsvarserklæring virket ikke. 

Den fremviste fullstendige samsvarserklæringen dokumenterte at utstyret var samsvarsvurdert etter det gjeldende radioutstyrsdirektivet.

Tekniske krav

Utstyret oppfylte kravene til de kontrollerte parameterne i standarden EN 300 296. 

Konklusjon

Leverandør ble gjort oppmerksom på avvikene.