Nkom kontrollerte at merkingen av utstyret, samsvarserklæringen og informasjonen som ble gitt til bruker var i henhold til gjeldende regelverk. Det ble også foretatt målinger etter produktstandarden EN 300 086.

Resultat av kontrollen

Administrative krav

Dokumentasjon

Samsvarserklæringen som fulgte med utstyret oppfylte ikke kravene i radioutstyrsforskriften. Det vises her til at det ikke var oppgitt dato for når samsvarserklæringen ble signert. Det var heller ikke oppgitt navn og tittel på personen som har signert.

Krav til informasjon til bruker

Kravet om informasjon til bruker var ikke oppfylt da det ikke var noe piktogram med informasjon om bruksbegrensninger på emballasjen. Ordet «bruksbegrensninger» var heller ikke brukt i beskrivelsen av hvor utstyret kan brukes.

Tekniske krav

De gjennomførte målingene viste at utstyret hadde tekniske avvik i forhold til standarden EN 300 086. Det ble påvist at utstyret hadde større uønsket utstråling enn det som er tillatt for en rekke frekvenser for parameteren «Transmitter unwanted emissions in the spurious domain». Dette vil kunne føre til forstyrrelser for annet trådløst utstyr. Det ble også funnet avvik ved måling av parameteren «Receiver spurious response rejection». Dette kan føre til at produktet kan ha dårlige mottakeregenskaper enn det som forventes.    

Konklusjon

Leverandør ble varslet om avvikene som ble avdekket i kontrollen og har valgt å stanse salg av det aktuelle utstyret.