Jammere finnes i ulike størrelser og utforming, fra små enheter som passer i 12V-uttaket i bilen til større enheter med lengre rekkevidde. En jammer som forstyrrer eller blokkerer signaler fra for eksempel basestasjoner for mobiltelefoni eller satellitter i navigasjonssystemer, kan føre til at systemet ikke fungerer slik det skal. I verste fall mister man mobil- eller satellittdekningen helt. 

Hva kan jamming føre til?

Det har de senere årene vært en økning i tilfeller hvor elektronisk kommunikasjon har blitt forstyrret som følge av jamming. Eksempler på dette er luftambulanse og annen flytrafikk som har mistet GPS-signaler og som har fått problemer med navigering som følge av dette. Slike forstyrrelser kan få alvorlige konsekvenser for liv og helse dersom for eksempel luftambulansehelikoptre ikke kan lande når de er på oppdrag med dårlig sikt.

Mange tror at jammere har begrenset rekkevidde og kun forstyrrer signaler i umiddelbar nærhet. Nkom har erfaring med at dette ofte ikke stemmer og at selv små, enkle jammere kan forstyrre signaler flere hundre meter unna. Dermed kan bruk av jammere føre til alvorlige forstyrrelser på samfunnsviktige tjenester som mobiltelefoni, nød- og sikkerhetssystemer og navigasjonssystemer.

Dersom en slår på en jammer, er det svært vanskelig å forutse hvilke tjenester som vil bli  forstyrret og dermed hvilke konsekvenser dette får. Nkom påpeker derfor at det er svært viktig at jammere ikke under noen omstendighet tas i bruk, selv om de markedsføres med lav effekt og kort rekkevidde.

Reaksjoner fra myndighetenes side

Den som forsettlig eller uaktsomt bruker jammere, kan ilegges overtredelsesgebyr eller straffes med bøter eller fengsel i inntil seks måneder. Bruk av jammere vil bli fulgt opp av myndighetene.

Brosjyre om jammere

Nkom har laget en brosjyre med eksempler på jammere, hvordan de fungerer, og eksempler på hvilke samfunnskritiske funksjoner de kan forstyrre.

Nkom fører tilsyn med markedet for å forhindre omsetning og bruk av jammerutstyr og vi i ønsker derfor tips om slik aktivitet.

Brosjyre på engelsk

Brosjyre på polsk

Brosjyre på russisk