Krever tillatelse for bruk

Mobilforsterkere bruker frekvenser som i Norge er satt av til bruk i offentlige mobilkommunikasjonsnett. Det finnes mobilforsterkere for alle mobiltelefonteknologier fra 2G (GSM), via 3G (UMTS) og 4G (LTE)  til 5G. Det er bare operatørene av mobilnettene som har tillatelse til å bruke disse frekvensene og myndigheten gir ikke tillatelse til andre som vil ta i bruk mobilforsterkere. Det er bare tillatt å bruke mobilforsterkere først etter at en eventuelt har fått tillatelse av eierne av mobilnettene.

Selgers informasjonsplikt

Ved markedsføring og salg av mobilforsterkere skal det gis informasjon til brukeren om at utstyret ikke kan tas i bruk før det er innhentet tillatelse fra mobiloperatørene. For å sikre at kundene får nødvendig informasjon anbefaler Nkom at dette gjøres med tydelige oppslag i butikker og muntlig ved selve salget. Ved salg gjennom nettbutikk hvor kontakten med kundene ikke er like direkte, bør det gis tydelig informasjon på nettsiden. 

Nkom anbefaler at informasjon gis på følgende måte:

Det er ikke lov å bruke mobiltelefonrepeatere eller mobilforsterkere uten tillatelse fra aktuell mobiloperatør. 

Mobiltelefonrepeatere, også kalt mobilforsterkere, anvender frekvensressurser som det kreves tillatelse til å bruke. Det er mobiloperatørene som innehar disse rettighetene i frekvensbånd for mobiltelefoni. Ifølge lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 6-2 kan ikke frekvenser i det elektromagnetiske frekvensspekteret tas i bruk uten at det foreligger tillatelse fra myndigheten. Bruk av mobilforsterkere krever tillatelse fra nettoperatørene. Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne bestemmelsen kan ilegges overtredelsesgebyr eller straffes med bøter eller fengsel i inntil seks måneder.

Bruk kan forstyrre mobilnettene

Det er bare mobiloperatørene som har oversikt over hvordan deres nett er bygget opp. Når andre tar i bruk frekvenser som inngår i mobiloperatørenes nett, er det stor fare for at det oppstår forstyrrelser i mobilnettene. 

Mobilnettene er viktige kommunikasjonsnett, særlig for nødanrop. Enhver forstyrrelse i mobilnettene kan få store konsekvenser for liv, helse og sikkerhet fordi det kan hindre gjennomføringen av samtaler med nødetatene.

Virksomhet som installerer mobilforsterkere skal ha autorisasjon fra Nkom.

Reaksjoner fra myndighetens side

Den som forsettlig eller uaktsomt bruker mobilforsterkere uten tillatelse, kan ilegges overtredelsesgebyr eller straffes med bøter eller fengsel i inntil seks måneder. Bruk av mobilforsterkere uten tillatelse er et økende problem. Myndigheten har ilagt en rekke overtredelsesgebyr for slik ulovlig bruk de seneste årene, både til foretak og privatpersoner.