Mottak av radiosignaler fra satellitt krever ikke tillatelse fra Nkom på norsk fastland og på Jan Mayen. Dette gjelder uavhengig av hvilke frekvensbånd som benyttes. For sending av radiosignaler til satellitt er enkelte frekvensbånd tilgjengelig uten krav om tillatelse. Større satellittjordstasjoner med høye opplinkeffekter, eller i andre frekvensbånd, krever frekvenstillatelser. Særskilte regler gjelder for Svalbard og Antarktis, her også for mottak. 

Fri og lisenspliktig bruk

Bruk av radioutstyr for satellittkommunikasjon, for vanlige kommersielle tjenester, i Norge er harmonisert med resten av Europa. Tillatelse til slik bruk er gitt gjennom generell tillatelse til bruk av frekvenser (fribruksforskriften) og bruken av slikt utstyr krever derfor ingen ytterligere frekvenstillatelse fra Nkom. Dette gjelder for kringkastings- og datakommunikasjonstjenester via både geostasjonære (GSO) satellittsystemer og ikke-geostasjonære (NGSO) satellittsystemer. Satellittutstyr for «Satellite News Gathering» (SNG), brukt under direkte nyhetssendinger eller sportsarrangementer, vil også være dekket av fribruksforskriften. 

Slike systemer opererer som regel med sendinger til satellitten i frekvensbåndene 14,00-14,50 GHz eller 29,50-30,00 GHz. Disse frekvensbåndene benevnes ofte som henholdsvis Ku-bånd og Ka-bånd. Utstyret består av små parabolske reflektorantenner, med mekanisk styring om nødvendig, eller elektronisk styrte faste antenner.

Andre vanlige satellittjenester i lavere bånd, med for eksempel håndholdt utstyr er også inkludert i fribruksforskriften, og trenger ikke egen frekvenstillatelse.

Mottak av radiosignaler fra satellitt reguleres ikke og trenger ingen tillatelse fra Nkom på norsk fastland og på Jan Mayen. Dette gjelder uavhengig av hvilke frekvensbånd som benyttes til mottak. Særskilte regler gjelder for Svalbard og i Antarktis. Se nedenfor.

Større satellittjordstasjoner i andre frekvensbånd eller med høye opplinkeffekter kan kreve frekvenstillatelse. Ta kontakt med Nkom dersom du er i tvil.

Satellittjordstasjoner på Svalbard og i Antarktis

Etablering, drift og bruk av jordstasjoner på Svalbard og i Antarktis er regulert gjennom forskrift om jordstasjon for satellitt på Svalbard, og i forskrift om jordstasjon for satellitt i Antarktis.

Søknad om jordstasjon og satellitt

For å etablere en jordstasjon på Svalbard må det foreligge en tillatelse for etablering, drift og bruk av jordstasjonen. En jordstasjon må i tillegg ha kommunikasjonstillatelser for hver enkelt satellitt det sendes data til eller mottas data fra. Tillatelsene, både til etablering, drift og bruk, og til kommunikasjon med satellitter, utstedes av Nkom etter vurdering opp mot kravene i forskriftene.

Det kreves ingen tillatelse for utstyr for alminnelig kommersiell bruk (for eksempel mottak av TV/radio og terminaler for satellitt-bredbånd).

VSAT på Svalbard og i Antarktis

VSAT (Very Small Aperture Terminal) jordstasjoner på skip eller luftfartøy er ikke regulert av forskriftene for Svalbard og Antarktis dersom de:

  • utelukkende kommuniserer med satellitt gjennom transponder (type «bent pipe»), hvor utstyret er ment til alminnelig kommersiell bruk
  • og opererer på enten frekvenser regulert i fribruksforskriften § 39 andre, tredje, fjerde og femte ledd om satellittjordstasjoner, eller benytter C-bånd-frekvenser (4-7 GHz). 

Det presiseres at sending på C-bånd-frekvenser på norsk territorium krever egen tillatelse.

Ytterligere informasjon om VSAT kan leses i Nkoms tolkningsuttalelse om jordstasjoner som ikke reguleres av jordstasjonsforskriftene.

Tilsyn med jordstasjoner på Svalbard og i Antarktis

Nkom fører tilsyn med jordstasjoner på Svalbard og i Antarktis i medhold av forskrift om jordstasjon for satellitt på Svalbard, og i medhold av forskrift om jordstasjon for satellitt i Antarktis.

Det føres tilsyn med at driften av jordstasjonene gjennomføres i henhold til forskriftene og de respektive tillatelsene gitt av Nkom.

Tilsynene blir gjennomført med bistand fra Sysselmannen på Svalbard, Norsk Polarinstitutt og andre norske myndigheter og forvaltningsorgan, etter hva som er formålstjenlig.

Skjemaer for jordstasjoner på Svalbard og i Antarktis

Her er samlet skjemaer til bruk for innrapportering og oversendelse av informasjon i forbindelse med tillatelser og tilsyn tilknyttet satellittjordstasjoner på Svalbard og i Antarktis. Her er også søknadsskjemaer til bruk for søknad om etablering av ny jordstasjon, og for etablering av nye antenner tilknyttet en eksisterende jordstasjonstillatelse.