Det følger av forskrift om sektoravgifter og gebyr til Nkom § 7 at Nkom kan fastsette en sektoravgift for tilbydere av tillitstjenester som er registreringspliktig, i tillegg til sektoravgift for sertifiserings-, godkjennings- eller selvdeklarasjonsordninger etter lov om elektroniske tillitstjenester. Sektoravgiften skal ikke overstige kostnadene til tilsynets virksomhet.

Beregningsmodell for sektoravgift for 2021

Det samlede sektoravgiften for 2021 er stipulert til å tilsvare Nkom sine totale utgifter knyttet til tilsynsvirksomheten etter lov om elektroniske tillitstjenester.

Dette gjelder for både tilbydere av kvalifiserte tillitstjenester og tilbydere etter selvdeklarasjonsordningen.

Beregningen av sektoravgiften går ut på å fordele kostnadene forholdsmessig mellom aktørene som skal betale. Fellesutstederne betaler et tillegg for hver RA (registreringsautoritet) som er tilknyttet utstederens virksomheter.

Gebyrsatser for 2021

Det årlige gebyret for 2021 er basert på følgende gebyrsatser for tillitstjenester og selvdeklarert eID:

Aktivitet sektorsats i kroner
1 tillitstjeneste 165 000
per tillitstjeneste ekstra  75 000
1 eID 130 000
per eID ekstra  60 000
registrering per RA  14 500